De nakomelingen van Oeds Sybrens Douma

Jan Sybrens Douma (1804) | Jan Sybrens Douma (1861) | Sepkje Douma

De eerste Douma, waarvan ik gegevens heb, is de oudbetovergrootvader van mijn grootmoeder Sepkje Douma, dat is:

1 Oeds Sybrens is geboren in 1725. Oeds is overleden op 09-04-1811 in Wanswerd, 85 of 86 jaar oud.
Oeds trouwde, 34 of 35 jaar oud, op 16-11-1760 in Wanswerd met Luikje Lenses, 33 of 34 jaar oud. Luikje is geboren in 1726 in Leeuwarden. Luikje is overleden op 23-10-1807 in Wanswerd, 81 jaar oud.

 

Op 18 september 1787 deed Oeds belijdenis samen met Luikje Lenses (zie de afb. hiernaast).
Luikje is afkomstig van Leeuwarden.
Vanaf 1780 was Oeds Sybrens schipper van de trekschuit in Birdaard, en hij woonde aan Mounewei 1.
In Ferwerderadeel had bijna elk dorp zijn eigen trekschuit.
De Birdaarder trekschuit voer op Dokkum en op Leeuwarden.
Op zaterdag werd er naar Leeuwarden gevaren, vertrektijd 4 uur ’s morgens. Op donderdag naar Dokkum, vertrek om 7 uur.

Kind van Oeds en Luikje:

1 Sybren Oedzes Douma, geboren in 1757 in Wanswerd. Volgt 1.1.
1.1 Sybren Oedzes Douma is geboren in 1757 in Wanswerd, zoon van Oeds Sybrens (zie 1) en Luikje Lenses. Sybren is overleden op 19-10-1826 in Wanswerd, 69 jaar oud.
Sybren trouwde, 25 of 26 jaar oud, op 09-02-1783 in Wanswerd met Geeske Doekes Prins, 22 jaar oud. Geeske is geboren op 09-03-1760 in Birdaard/Janum. Geeske is overleden op 20-02-1827 in Wanswerd, 66 jaar oud.

Sybren was de betovergrootvader van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Sybren was eerst veldwachter, later schipper op een trekschuit, net als zijn vader.
Hij woonde van 1826 tot 1827 aan Mounewei 1 te Birdaard, in hetzelfde huis waar zijn ouders ook gewoond hebben.
Een enkele reis met de trekschuit van of naar Leeuwarden en van of naar Dokkum kostte (voor 1800) één stuiver als er gezeild kon worden, en 8 penningen extra als het paard werd gebruikt. In 1806 was het één stuiver en 8 penningen als er gezeild kon worden, en 2 stuivers als het paard werd gebruikt.
De tocht naar Leeuwarden duurde ongeveer 2 uren.
Een schaap kon mee voor een stuiver, een zwijn voor 4 stuivers, een zak graan 8 penningen, een ton bier 4 stuivers, een verzegelde brief 1 stuiver, trouw- en leedbrieven 2 stuivers.
Geld kon ook vervoerd worden, dat kostte 2 stuivers per 100 gulden.
 
De afbeelding hiernaast (en ook die van hierboven bij Oeds Sybrens) komt uit het boek van Auke Kingma: “Drie eeuwen Burdaard
 
Hieronder links de akte van naamsaanneming van Sybren, klik er op voor een vergroting.
Rechts de situatie nu aan de Mounewei.

 
 

Kinderen van Sybren en Geeske:

1 Lieuwkje Douma, geboren op 17-07-1786 in Wanswerd. Volgt 1.1.1.
2 Oeds Sybrens Douma, geboren op 11-06-1789 in Wanswerd. Volgt 1.1.2.
3 Jan Sybrens Douma, geboren op 20-02-1804 in Wanswerd. Volgt 1.1.3.
1.1.1 Lieuwkje Douma is geboren op 17-07-1786 in Wanswerd, dochter van Sybren Oedzes Douma (zie 1.1) en Geeske Doekes Prins. Lieuwkje is overleden op 26-05-1849 in Birdaard, 62 jaar oud.
Lieuwkje trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1806 in Birdaard met Dirk Douwes Hellinga, 23 jaar oud. Dirk is geboren op 10-07-1782 in Birdaard. Dirk is overleden op 01-07-1830 in Birdaard, 47 jaar oud.

Dirk was slager in Birdaard.
Kinderen van Lieuwkje en Dirk:
Douwe, geb. 08-04-1807 te Birdaard;
Geeske, geb. 03-08-1808 te Birdaard;
Sybren, geb. 01-04-1811 te Birdaard, overl. 03-04-1888;
Gosse, geb. 05-03-1814, overl. 23-11-1896;
Oeds, geb. 31-01-1818
1.1.2 Oeds Sybrens Douma is geboren op 11-06-1789 in Wanswerd, zoon van Sybren Oedzes Douma (zie 1.1) en Geeske Doekes Prins. Oeds is overleden op 29-01-1825 in Birdaard, 35 jaar oud.
Oeds trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1819 in Dantumadeel met Lijsbert Leenderts Wassenaar, 26 jaar oud. Lijsbert is geboren op 07-11-1792 in Birdaard. Ze was een dochter van Leendert Gerrits Wassenaar en Atje Jans Voskuil. Lijsbert is overleden op 12-09-1838 in Dokkum, 45 jaar oud.

Oeds was in 1811 ingeloot voor de Nationale Militie, hij was dus een loteling. Dat was in de Franse tijd. In Nederland werd de militaire dienstplicht (“conscriptie”) in 1810 ingevoerd na inlijving van het Koninkrijk Holland door Frankrijk.
Maar Oeds had een remplacant gevonden in de persoon van Jacob Jans uit Kimswerd. Jacob Jans zou voor Oeds in het leger, maar daar moest Oeds wel voor betalen. Er werd een notariële akte voor opgemaakt. Daarin stond dat Jacob Jans direkt 200 caroliguldens kreeg. Zodra hij in dienst zou gaan zou hij nog 300 gulden krijgen, en na afloop nog eens 500 gulden. Dus in totaal kostte dit Oeds (zijn ouders waarschijnlijk) 1000 gulden.
Dat was een heel groot bedrag in die tijd, je kon er wel een aantal huizen voor kopen. Het zal waarschijnlijk door de ouders van Oeds zijn betaald, dus met een trekschuit kon je blijkbaar wel goed verdienen.
Als je in dienst ging dan kreeg je op kosten van de mairie 2 hemden, 2 paar schoenen, 2 paar sokken, een ransel en een soldij van 9 francs, ongeveer 2,20 euro. De dienstplichtigen werden ingedeeld in ‘compagnieën’ van 100 man en vertrokken meestal richting Frankrijk.
Uit onderzoek bleek dat zo’n 70% van de soldaten niet levend terugkwam van de veldtochten, o.a. in Rusland in 1812.
Jacob Jans kon niet schrijven, hij ondertekende de akte door een kruisje te zetten (zie hiernaast).
Klik hier voor de akte van de vervanging van Oeds.
 
Oeds en Lijsbert woonden van 1819 tot 1825 aan Eewal 49 te Birdaard.
Kinderen van Oeds en Lijsbert:
Geeske, geboren 20-06-1820 te Birdaard, overleden 17-04-1854 in Dokkum op 33-jarige leeftijd. Geeske is gehuwd op 13-08-1843 in Dokkum met Jelle Jans Dam (hij was bakker). Jelle is geboren op 04-02-1816 in Dokkum. Jelle is overleden op 06-02-1891 in Birdaard, 75 jaar oud.
Sybren, geboren 04-10-1822 te Birdaard, overleden 23-12-1853 te Dokkum, 31 jaar oud. Hij was ongehuwd.
 
In 1820 huurt Oeds 6 pondematen land te Birdaard voor fl. 61 per jaar. Hij huurt het van Atje Jans Voskuil te Birdaard, weduwe van Leendert Gerrits Wassenaar (ze is de schoonmoeder van Oeds).
 
Lijsbert is, na het overlijden van Oeds, voor de tweede keer gehuwd op 3 mei 1828 met Kornelis Pieters Wijngaarden, oud 38 jaar, wagenmaker, geboren te Aalsum. Lijsbert ging toen met Kornelis in Aalsum wonen, op de Streek nr. 11. Lijsbert en Kornelis kregen nog twee kinderen: Leendert in 1829, maar Leendert overleed al na twee dagen, en Attje in 1830. In 1831 overlijdt Kornelis, en dan is Lijsbert weer alleen.

1.1.3 Jan Sybrens Douma
is geboren op 20-02-1804 in Wanswerd, zoon van Sybren Oedzes Douma (zie 1.1) en Geeske Doekes Prins. Jan is overleden op 14-07-1842 in Birdaard, 38 jaar oud.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1828 in Ferwerderadeel met Rinske Jacobs Kooistra, 22 jaar oud. Rinske is geboren op 17-03-1806 in Roodkerk, dochter van Jacob Sapes Kooistra en Fokeltje Hendriks Hellinga. Rinske is overleden op 16-09-1842 in Birdaard, 36 jaar oud.

Jan Sybrens was de overgrootvader van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Jan was veldwachter en schipper (vanaf 1826 na de dood van zijn vader), net als zijn vader en grootvader.
De familie Douma was veerschipper tot 1838.
 
Op 14 oktober 1834 vond in Ulrum de Afscheiding van het hervormde kerkgenootschap plaats onder leiding van ds. Hendrik de Cock, hervormd predikant aldaar. Hij en zijn kerkelijke gemeente tekenden de Acte van Afscheiding of Wederkeer, waarin ze verklaarden met de hervormde kerk te breken, “totdat deze terugkeert tot de waarachtige dienst des Heeren”. Behalve in Ulrum verlieten ook vele duizenden gelovigen elders in het land de Nederlandsche Hervormde Kerk. Men voelde zich daar, onder meer vanwege de vrijzinnige prediking, niet meer thuis.
Koning Willem I haalde toen een oude wet van Napoleon van stal: daardoor werden bijeenkomsten van Afgescheidenen van meer dan twintig personen verboden. En aan de lagere overheden gaf hij opdracht strikt op de naleving daarvan toe te zien.
Toch kwamen de Afgescheidenen bijeen in zolder- en achterkamertjes of in boerenschuren, ook in Birdaard.
Jan Sybrens Douma kreeg in 1836 de opdracht een oogje in het zeil te houden, en om de aanwezigen te beboeten als er meer dan 20 personen aanwezig waren. Dat weigerde hij, en hij sloot zich zelfs aan bij de Afgescheidenen.
Zijn baan als veldwachter raakte hij daardoor kwijt, en toen was hij alleen nog schipper. Dat lees je in het artikel hieronder.
 

 
Jan en Rinske woonden van 1827 tot 1838 aan Mounewei 1 te Birdaard en daarna aan Stenendamsterweg 3 te Birdaard.
Het huis dat nu op Mounewei 1 staat (zie hiernaast) is gebouwd in 1730 volgens de muurankers. Het huis was rond 1800 zeker niet zo groot als later, want de huurwaarde was ongeveer de laagste van de Mounewei.
 
In 1832 verkocht Jan Sybrens Douma een snikschip; notaris Jan Albarda Hzn in Marrum stelde de verkoopakte op betreffende de verkoop van het 9-tons snikschip varende van de Wanswerderstreek op Leeuwarden en Dokkum en terug c.a. en in diezelfde akte werd de verkoop van 4 zitplaatsen in de Kerk te Wanswerd beschreven. De provisionele verkoop en de finale verkoop staan in dezelfde akte beschreven. Jelle Cornelis Smit te Birdaard was de koper van het snikschip voor f 292. De eerste zitplaats in de kerk werd voor f 17 verkocht, en de andere zitplaatsen voor een vergelijkbaar bedrag. Klik hier voor die akte.
 
Jan en Rinske overleden jong, Jan op 38-jarige leeftijd op 14-07-1842, en Rinske twee maanden later. Ze hadden toen nog vrij jonge kinderen. Die groeiden op bij de vader van Rinske: Jacob Sapes Kooistra en zijn tweede vrouw Sjoukje Harmens Rintjema in Rinsumageest (de moeder van Jan was in 1812 al overleden op 30-jarige leeftijd, en in 1816 is zijn vader hertrouwd).

Kinderen van Jan en Rinske:

1 Fokeltje Jans Douma, geboren op 19-08-1829 in Wanswerd. Fokeltje is overleden op 11-06-1907 in Hiaure, 77 jaar oud.
Fokeltje is gehuwd op 21-05-1857 met Jacob Tjeerds Rintjema, geboren 03-12-1828 te Giekerk. Jacob is overleden op 20-02-1905 in Hiaure, 76 jaar oud.

Fokeltje was een zuster van mijn betovergrootvader Sybren Douma. Haar man Tjeerd was trekschipper. Fokeltje en Tjeerd woonden in Rinsumageest.
Hun kinderen:
Rinske Rintjema, geb. 21-04-1858 te Rinsumageest; Ytje, geb. 09-09-1859; Jan, geb. 03-02-1862; Jan, geb. 05-04-1863; Jantje, geb. 09-06-1864; Trijntje, geb. 13-06-1865; Antje, geb. 11-07-1866; Tjeerd, geb. 08-02-1869; Antje, geb. 23-04-1870

 

2 Sybren Jans Douma, geboren op 24-12-1832 in Wanswerd. Volgt 1.1.3.2.
3 Geeske Jans Douma, geboren op 06-12-1835 in Wanswerd. Geeske is overleden op 31-07-1884 in Rinsumageest, 48 jaar oud.
Geeske is gehuwd op 10-05-1866 met Mient Annes Lyzenga, dagloner en gardenier, geboren op 04-01-1836 te Rinsumageest. Mient Annes is overleden op 27-08-1915 in Leeuwarden, 79 jaar oud.

Geeske was een zuster van mijn betovergrootvader Sybren Douma.
Hun kinderen:
Anne Lyzenga, geb. 25-01-1869; Jan, geb. 03-03-1872; Rinske, geb. 14-06-1873; Lammert, geb. 03-08-1875

 

4 Sjoukje Jans Douma, geboren op 01-09-1838 in Wanswerd. Sjoukje is overleden op 17-12-1846 in Rinsumageest, 8 jaar oud.

Sjoukje was een zuster van mijn betovergrootvader Sybren Douma.
Sjoukje woonde bij haar overlijden bij haar grootouders Jacob Sapes Kooistra (haar voogd, landbouwer) en zijn vrouw in Rinsumageest. Dat weten we uit haar overlijdensbericht, dat je hieronder vind. Blijkbaar hebben die haar in huis genomen nadat haar ouders in 1842 waren overleden, Sjoukje was toen nog maar vier jaar oud.

Overlijdensakte van Sjoukje Douma

1.1.3.2 Sybren Jans Douma is geboren op 24-12-1832 in Rinsumageest, zoon van Jan Sybrens Douma (zie 1.1.3) en Rinske Jacobs Kooistra. Sybren is overleden op 02-08-1898 in Oenkerk, 65 jaar oud.
Sybren trouwde, 28 jaar oud, op 13-06-1861 in Dantumadeel met Grietje Jans van der Meer, 17 jaar oud. Grietje is geboren op 12-01-1844 in Rinsumageest, dochter van Jan Pieters van der Meer en Eelkje Sjoerds van der Meulen. Grietje is overleden op 22-04-1910 in Oenkerk, 66 jaar oud.

Sybren was de grootvader van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Sybren was gardenier, dagloner en tolgaarder.
In 1858 koopt hij, samen met zijn zuster Geeske, twee stukken weiland van zijn zuster Fokeltje en haar man Jacob Tjeerds Rintjema, voor 830 gulden. Waar die stukken lagen zie je op het kaartje hieronder (rood omrand). Klik hier voor de koopakte.

De stukken weiland gekocht in 1858

In 1861 trouwen Sybren en Grietje. Grietje is dan nog maar 17 jaar. En ze krijgt direct al een gezin. Want na 6 maanden wordt Jan Sybren geboren. Maar ze hebben ook nog vier familieleden in hun gezin opgenomen.
Een oom en tante van Sybren, Harmen Jacobs Kooistra en Aaltje Lyzinga, zijn beide in 1855 overleden, 10 dagen na elkaar. Hun kinderen Sjoukje Kooistra geboren 11-12-1850, Trijntje Kooistra geboren 07-05-1853, en Saapke Kooistra geboren 08-12-1851, hebben vanaf 1861 bij Sybren en Grietje ingewoond. En ook Geeske, de zus van Sybren Jans, heeft een poos bij hen ingewoond. (Harmen Jacobs Kooistra was een broer van Rinske Jacobs Kooistra, de moeder van Sybren Jans).
Sybren was zelf, na het overlijden van zijn ouders, in het gezin van zijn grootvader Jacob Sapes Kooistra opgenomen. Hij kende Harmen Jacobs Kooistra dus heel goed want hij was met hem opgegroeid in één gezin.
Dat er vier familieleden bij Sybren en Grietje inwoonden zie je aan onderstaande persoonskaart.

In 1861 verkoopt Sybren 2 percelen bouwland voor fl. 1927 aan Nicolaas Ypey te Rijperkerk.
In 1864 koopt hij een huis met boomgaard en tuingrond aan het Fliet nr. 82 voor 800 gulden van Georgius Harmens Poel. Waar dat huis met boomgaard lag zie je op het kaartje hieronder (rood omrand). Klik hier voor de koopakte.

Het huis met boomgaard en tuin (rechts er van) gekocht in 1864

In 1870 verkoopt hij het huis met boomgaard en tuingrond aan het Fliet voor 1100 gulden aan Wiebren Brugts Epema Klik hier voor de akte.

Op 11 mei 1874 gaan ze naar Roodkerk, en op 19 febr. 1878 vertrekken ze naar Munnikezijl. Een half jaar later gaan ze weer terug naar Rinsumageest.

Hieronder zie je een staatje uit het bevolkingsregister van Rinsumageest. Blijkbaar was het gezin van Sybren Douma eerst Ned. Hervormd, maar sloten ze zich later aan bij de Christelijk Gereformeerde kerk.
Eelkje werd ambtshalve geroyeerd in 1889, ze was toen net getrouwd en had haar verhuizing blijkbaar niet bij de gemeente gemeld.

Het gezin van Sybren Douma verhuisde op 20 juni 1882 van Rinsumageest naar Molenend, maar op 11 juli 1885 gaan ze terug van Molenend naar Rinsumageest. En vanaf 22 juni 1886 wonen ze weer in Molenend. Daar blijven ze wonen tot hun dood.
Nadat Sybren Douma was overleden kocht Matthijs Zadel, een schoonzoon van Sybren en Grietje, in het jaar 1900 een huis voor zijn schoonmoeder Grietje.
Dat huis stond aan de Jelte Binnesweg, tegenover de ingang van het Flokhernepaad. Het was maar een klein huisje, de oppervlakte was maar 40 m².
Nadat Grietje was overleden verkocht Matthijs het huis weer, dat was in 1911. Jan Sybrens Douma, een zoon van Sybren en Grietje, zat bij de notaris om het te regelen. Klik hier voor de verkoopakte.

Kinderen van Sybren en Grietje:

1 Jan Sybrens Douma, geboren op 24-12-1861 in Rinsumageest. Volgt 1.1.3.2.1.
2 Eelke Jans Douma, geboren op 11-10-1863 in Rinsumageest. Volgt 1.1.3.2.2.
3 Rinske (Rensche) Douma, geboren op 21-11-1865 in Rinsumageest. Volgt 1.1.3.2.3.
4 Eelkje Douma, geboren op 03-11-1867 in Rinsumageest. Volgt 1.1.3.2.4.
5 Pieter Douma, geboren op 30-09-1869 in Rinsumageest. Volgt 1.1.3.2.5.
6 Fokeltje Douma, geboren op 21-12-1871 in Rinsumageest. Volgt 1.1.3.2.6.
7 Akke Douma, geboren op 04-09-1873 in Rinsumageest. Akke is overleden op 21-12-1884 in Oenkerk, 11 jaar oud.
8 Geeske Douma, geboren op 26-11-1877 in Burum. Volgt 1.1.3.2.8.

9 Sjoerd Douma, geboren op 05-02-1881 in Rinsumageest. Sjoerd is overleden op 20-02-1941 in Noordbergum, 60 jaar oud.

Sjoerd was een broer van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.
Sjoerd was bedrijfsleider van de vlasfabriek te Noordbergum. Sjoerd was ongehuwd.

 

10 Sytske Douma, geboren op 28-07-1884 in Oenkerk. Volgt 1.1.3.2.10.
1.1.3.2.1 Jan Sybrens Douma is geboren op 24-12-1861 in Rinsumageest, zoon van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Jan is overleden op 08-08-1943 in Dokkum, 81 jaar oud.
Jan:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op 13-10-1883 in Tietjerksteradeel met Imkje Annes Faber, 20 jaar oud. Imkje is geboren op 13-04-1863 in Giekerk, dochter van Anne Jacobs Faber en Sepkje Sjoerds de Vries. Imkje is overleden op 24-03-1916 in Oenkerk, 52 jaar oud.

(2) trouwde, 60 jaar oud, op 07-12-1922 in Tietjerksteradeel met Doedtje Hendriks Pietersma, 57 jaar oud. Doedtje is geboren op 12-06-1865 in Bergum.

Jan was de vader van mijn grootmoeder Sepkje Douma, hij was veehouder.
Jan en Imkje woonden van 1890 tot 1892 in Roodkerk aan Boskwei 19, later aan Dr. Kijlstraweg 50, Molenend, daarna in 1903 aan JelteBinnesweg 11.
In 1910 lieten zij een huis aan JelteBinnesweg 5 bouwen (naast JelteBinnesweg 11), en het huis aan JelteBinnesweg 11 verhuurden ze aan hun dochter Sepkje toen die ging trouwen met mijn grootvader Jan van der Beek.
 
Mijn overgrootmoeder Imkje is overleden op 24-03-1916 in Oenkerk, 52 jaar oud.
Alles werd toen geïnventariseerd, en beschreven bij de notaris, om te kijken wat de kinderen konden erven.

  • Er waren twee huizen: Jelte Binnesweg 5 en Jelte Binnesweg 11. Die werden samen geschat op f 2800,- Mijn grootouders Jan en Sepkje woonden op Jelte Binnesweg 5, ze huurden dat dus van de ouders van Sepkje.
  • Er waren 6 koeien en 4 hokkelingen, samen geschat op f 2430,-
  • Er was een paard, 8 kalveren, twee varkens, een schaap en een geit, samen geschat op f 508,-
  • Er was een smal gouden oorijzer van 70 gram, dat werd geschat op f 69,-
  • En nog veel meer. Klik hier voor de beschrijving.

Nadat zijn vrouw was overleden trouwde mijn overgrootvader Jan opnieuw, nu met Doedtje Hendriks Pietersma. Mijn overgrootvader was toen 60 en Doedtje was 57 jaar.
Doedtje was eerder gehuwd geweest met Johannes Sjoerds Visser. Zij hadden o.a. een zoon: Jan Visser, geb. 06-12-1904 te Oenkerk, de latere bode.
Doedtje woonde eerst met Jan Douma in het huis aan JelteBinnesweg 5. Mijn overgrootvader Jan Douma hield toen boelgoed, dus alles werd verkocht. Klik hier om te zien wat alles opbracht.
Het huis, waar mijn grootouders Jan en Sepkje in woonden en dat ze huurden van de vader van Sepkje, verkocht mijn overgrootvader Jan Douma in 1918 aan Jan en Sepkje voor f 1500,-. Klik hier voor de koopakte.
In 1932 gingen Jan en Doedtje naar Dokkum.

Mijn overgrootmoeder Imkje Faber was een dochter van Anne Jacobs Faber en Sepkje Sjoerds de Vries.
De moeder van Imkje overleed al toen ze 29 jaar was. Anne en Sepkje hadden toen vier kinderen: Imkje, Foekje, Nieske en Dieuwke.
Haar vader trouwde een half jaar na het overlijden van Sepkje met Sijtske Jans van der Meer. Anne en Sijtske kregen samen ook nog twee kinderen: Maaike en Jacob.
Het huwelijk van Anne en Sijtske was voor beide het tweede huwelijk, want Sijtske was eerder gehuwd geweest met Dirk Biesma, en zij hadden samen drie kinderen: Akke, Eelkje en Jan Biesma.
In het gezin van Anne en Sijtske waren dus drie “soorten” kinderen. Je ziet de samenstelling van het gezin hieronder. Ze waren Christelijk Gereformeerd.
Na de dood van Sijtske in 1882 trouwde Anne voor de derde keer, nu met Jetske Franses Tinga, in 1898.

Anne Jacobs Faber had een broer Jitze Jacobs Faber, en die was getrouwd met Tjipkje van der Beek; Tjipkje was een zuster van mijn betovergrootvader Gerardus van der Beek.

Meer over mijn overgrootouders vind je onder Mijn verhaal/Mijn overgrootouders

Kinderen van Jan en Imkje:

1 Sepkje Douma, geboren op 03-02-1884 in Molenend. Volgt 1.1.3.2.1.1.
2 Sybren Jans Douma, geboren op 19-01-1886 in Oenkerk. Volgt 1.1.3.2.1.2.
3 Grietje Douma, geboren op 10-03-1896 in Oenkerk. Volgt 1.1.3.2.1.3.
1.1.3.2.1.1 Sepkje Douma is geboren op 03-02-1884 in Molenend, dochter van Jan Sybrens Douma (zie 1.1.3.2.1) en Imkje Annes Faber. Sepkje is overleden op 13-06-1951 in Molenend, 67 jaar oud.
Sepkje trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1910 in Tietjerksteradeel met Jan Romkes van der Beek, 26 jaar oud. Jan is geboren op 02-03-1884 in Molenend, zoon van Romke Gerardus van der Beek en Jiskje Jans Popma. Jan is overleden op 19-07-1953 in Molenend, 69 jaar oud.

Jan en Sepkje, mijn grootouders, woonden vanaf hun trouwdag in 1910 aan Jelte Binnesweg 11 .
Je ziet dat huis op de foto hieronder, linksonder; dat huis huurden ze eerst van (schoon)vader Jan Douma, later kochten ze het.
Dat huis stond achter het huis aan JelteBinneswei 5, daar woonden de ouders van Sepkje toen ze trouwde (die woonden daar vanaf 1910). Later woonden Siebe en Afke Rekker in dat huis.
In 1922 gingen Jan en Sepkje naar Jelte Binnesweg 31, de boerderij waar later Ate Visser woonde (zie de foto hieronder, middenonder). Deze boerderij was gekocht door Tjipke Romkes van der Beek, een broer van pake Jan.
In 1940 gingen ze naar Kaetsjemuoiwei 15 (ze ruilden met Gosse Visser), de boerderij waar later Douwe van der Heide woonde.
In 1941 gingen Jan en Sepkje naar Dr. Kijlstraweg 55, zie de foto hieronder, rechtsonder. Hun zoon Jan, mijn vader, was toen net getrouwd en bleef wonen op Kaetsjemuoiwei 15, en pake Jan ging toen weer in de vlasfabriek werken.
Op de foto hieronder, rechtsboven, zie je het personeel van de vlasfabriek. Pake Jan is rood omcirkeld.
 
Meer over mijn grootouders Jan en Sepkje vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

Kinderen van Sepkje en Jan:

1 Jan van der Beek, geboren op 10-08-1911 in Molenend. Volgt 1.1.3.2.1.1.1.
2 Jiskje van der Beek, geboren op 02-02-1918 in Molenend. Volgt 1.1.3.2.1.1.2.
1.1.3.2.1.1.1 Jan van der Beek is geboren op 10-08-1911 in Molenend, zoon van Jan Romkes van der Beek en Sepkje Douma (zie 1.1.3.2.1.1). Jan is overleden op 11-10-1977 in Oenkerk, 66 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1977 in Oenkerk.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1941 in Oenkerk met Trijntje Veenstra, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden, dochter van Rienk Wybes Veenstra en Jisseltje Tjibbes Spoelstra. Trijntje is overleden op 11-11-1998 in Oenkerk, 89 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1998 in Oenkerk.

Jan, mijn vader, is geboren aan Jelte Binnesweg 11 in Molenend. In 1940 gingen ze naar Kaetsjemuoiwei 15 (ze ruilden met Gosse Visser), de boerderij waar later Douwe van der Heide woonde.
Nadat Jan en Trijntje getrouwd waren bleven zij op Kaetsjemuoiwei 15 wonen, en gingen de ouders van Jan naar Dr. Kijlstraweg 55.
In 1946 verhuisden Jan en Trijntje naar Douwelaan 59 in Oenkerk (zie de foto hieronder, rechts onderaan).
Jan lag in mei 1940 (in de tweede wereldoorlog) in Wons. Hij werd als krijgsgevangene meegenomen naar Duitsland, maar kwam na ongeveer een maand weer terug.
Sergeant Hofstra zat op dezelfde plaats krijgsgevangen en hield een dagboek bij. Een paar gedeelten uit dat dagboek zie je hieronder, linksonderaan.
 
Mijn vader Jan was veehouder, hij molk 13 koeien en had een paard. Daarmee kon hij ons gezin onderhouden.
Hij was ook jarenlang ouderling in de Gereformeerde kerk (zie hieronder, het overzicht midden rechts).
Trijntje was, voordat ze trouwde, kostuumnaaister (zie de foto hieronder, in het midden).
Mijn moeder werkte niet veel mee op de boerderij maar ze deed de boekhouding en regelde alles.
 
Meer over mijn ouders vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jan en Trijntje
(Gebruik het wachtwoord van de familie Van der Beek)

1.1.3.2.1.1.2 Jiskje van der Beek is geboren op 02-02-1918 in Molenend, dochter van Jan Romkes van der Beek en Sepkje Douma (zie 1.1.3.2.1.1). Jiskje is overleden op 17-01-2006 in Bowmanville, 87 jaar oud.
Jiskje trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1942 in Tietjerksteradeel met Jelle Rekker, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-06-1942 in Oenkerk. Jelle is geboren op 26-07-1917 in Oenkerk, zoon van Siebe Rekker en Jitske Jurjens Nieuwland. Jelle is overleden op 02-11-2009 in Grimsby, Ontario Canada, 92 jaar oud. Hij is begraven op 07-11-2009 in Bowmanville.

Jiskje was een zuster van mijn vader, ze werd Jit genoemd en later (in Canada) Jessica.
Jelle en Jit zijn op 12-03-1948 geëmigreerd naar Canada.
Jelle groeide op aan Dr. Kijlstraweg 6 te Molenend.
Nadat Jelle en Jit getrouwd waren woonden ze aan Douwelaan 59 in Oenkerk, het huis waar ik ben opgegroeid.
In de oorlog zat Jelle in het verzet, hij was lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten).
In het boek “Tekens van toen in Tietjerksteradiel” staat een stukje van hem en zijn neef Siebe Rekker over hun belevenissen, dat kun je hier lezen.
In 1945 gingen ze naar Oudkerk en kwamen mijn ouders in het huis aan Douwelaan 59.
 
Jelle kon heel goed dammen,zie hiernaast de competitiestand uit 1937 en de wedstrijd tegen Rinsumageest in 1938.
 
Jelle en Jit hebben in Canada eerst in Smithfield gewoond, dat ligt circa 10 km. ten Westen van Trenton. Na een half jaar werd Jelle veeboer in Grafton, dat ligt circa 60 km. ten Westen van Trenton. Nadat hun huis in Grafton was opgebrand gingen ze terug naar Smithfield.
Daarna ging Jelle in een autofabriek werken en gingen ze wonen in NewCastle. Vervolgens bouwde oom Jelle zelf een huis in Courtice waarin ze gingen wonen. Tenslotte gingen ze naar Bowmanville, dat ligt aan de noordzijde van Lake Ontario.
 

 
Jelle heeft twee boeken geschreven over zijn leven, het eerste over zijn belevenissen in Friesland (A Journey I), het tweede over Canada (A Journey II). De omslagen zie je hieronder.
Twee broers en een zuster van Jelle vertrokken in september 1947 al naar Canada, dat waren Jurjen, Gerrit en Pietsje.
Zij hielden toen met zijn drieën boelgoed, zie de advertentie hieronder rechts.
Jurjen schreef in 1948 een brief naar het Friesch Dagblad over zijn ervaringen, die kun je hier lezen.

De eerste keer dat Jelle en Jit terugkwamen in Friesland was in 1970. Op 18 juni 1970 trouwden John en Patricia in Londen. Daar gingen ze toen naar toe, en toen gingen ze ook een paar dagen naar Nederland.
 
Op de foto’s hieronder: linksboven de verlovingsfoto van Jelle en Jit. Middenboven op bezoek in Nederland bij Rienk en Bettie in 1976. Rechtsboven op bezoek in Nederland bij de familie van der Beek.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jiskje en Jelle
(Gebruik het wachtwoord van de familie Van der Beek)

1.1.3.2.1.2 Sybren Jans Douma is geboren op 19-01-1886 in Oenkerk, zoon van Jan Sybrens Douma (zie 1.1.3.2.1) en Imkje Annes Faber. Sybren is overleden op 18-03-1937 in Sijbrandahuis, 51 jaar oud.
Sybren trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1910 in Dantumadeel met Akke Lieuwes Nicolay, 23 jaar oud. Akke is geboren op 27-03-1887 in Wanswerd. Akke is overleden op 08-04-1973 in Oudkerk, 86 jaar oud.
Zij is begraven op 12-04-1973 in Oenkerk. Akke trouwde later met Rendert Meindertsma (1876-1969).

Sybren was een broer van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Akke was een dochter van Lieuwe Gerbens Nicolay en Trijntje Hendriks Boersma.
Sybren en Akke hadden geen kinderen.
De foto hieronder links is van omke Sybren en muoi Akke, daarnaast is die van muoi Akke op oudere leeftijd.

1.1.3.2.1.3 Grietje Douma is geboren op 10-03-1896 in Oenkerk, dochter van Jan Sybrens Douma (zie 1.1.3.2.1) en Imkje Annes Faber. Grietje is overleden op 22-05-1974 in Akkerwoude (Valom), 78 jaar oud.
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 22-11-1917 in Tietjerksteradeel met Hendrik Dijkstra, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op 15-12-1895 in Akkerwoude. Hendrik is overleden op 26-09-1982 in Akkerwoude (Valom), 86 jaar oud.

Grietje was een zuster van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Hendrik was veehouder, hij was een zoon van Eelke Jans Dijkstra en Ytje Lammerts de Vries.
Toen Hendrik en Grietje verkering hadden hoefde Hendrik alleen maar over een sloot te springen om bij Grietje te komen, zijn ouders woonden op de boerderij aan Jelte Binnesweg 1 en Grietje woonde met haar ouders op Jelte Binnesweg 11.
Wij noemden Grietje “Tiete-muoi“.
Omke Hendrik en Tiete-muoi kwamen ongeveer één keer per jaar bij ons, ze kwamen dan met de bus uit de Valom.

Kinderen van Grietje en Hendrik:

1 Eelke Dijkstra, geboren op 19-02-1918 in Oenkerk. Eelke is overleden op 15-05-1994 in Kollumerzwaag, 76 jaar oud. Hij is begraven op 19-05-1994 in Giekerk.
Eelke trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1944 in Leeuwarden met Hendrikje Visser, 28 jaar oud. Hendrikje is geboren op 18-06-1915 in Giekerk. Hendrikje is overleden op 20-05-2005 in Drachten, 89 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-2005 in Giekerk.

Eelke was een neef van mijn vader Jan van der Beek.
Eelke was boer, eerst in Lekkum, later in Giekerk.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Eelke en Hendrikje
 

2 Jan Dijkstra, geboren op 22-12-1919 in Oenkerk. Jan is overleden op 18-06-2014 in Hardegarijp, 94 jaar oud.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 21-08-1951 in Dantumadeel met Roelofke Schaafsma, 23 jaar oud. Roelofke is geboren op 22-08-1927 in Wouterswoude. Roelofke is overleden op 04-03-2014 in Zwaagwesteinde, 86 jaar oud.

Jan Dijkstra was een neef van mijn vader Jan van der Beek.

 

3 Lammert Dijkstra, geboren op 09-10-1924 in Drachten. Lammert is overleden op 02-12-2015 in Damwoude, 91 jaar oud.
Lammert trouwde met Sijbrigje van der Lei. Sijbrigje is geboren op 25-05-1934 in Zwaagwesteinde. Sijbrigje is overleden op 25-02-2020 in Damwoude, 85 jaar oud.

Lammert was een neef van mijn vader Jan van der Beek.

 

4 Sieberen Dijkstra

5 Imkje (Immie) Dijkstra, geboren in augustus 1929 in Twijzelerheide. Imkje trouwde met Klaas Huizinga.

Immie was een nicht van mijn vader Jan van der Beek.
Klaas en Immie zijn beide overleden.

 

6 Ytzen Dijkstra

Ytzen is een neef van mijn vader Jan van der Beek.

 

7 Hendrik (Henk) Dijkstra

Henk is een neef van mijn vader Jan van der Beek.

 

8 Sepkje (Seppie) Dijkstra, geboren op 21-02-1934 in Twijzelerheide. Sepkje is overleden op 30-09-2008 in Dronrijp, 74 jaar oud.
Sepkje trouwde met Ate van der Kooi. Ate is geboren in 1932 en hij is overleden op 07-11-1983, slechts 51 jaar oud.

Sepkje was een nicht van mijn vader Jan van der Beek.

 

9 Gerrit Dijkstra, geboren op 12-04-1937. Gerrit is overleden op 22-09-2014 in Negenbargen (Duitsland), 77 jaar oud.

Gerrit was een neef van mijn vader Jan van der Beek.
Zie de rouwadvertentie hierboven.

 

10 Ytje Dijkstra
1.1.3.2.2 Eelke Jans Douma is geboren op 11-10-1863 in Rinsumageest, zoon van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Eelke is overleden op 26-02-1944 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
Eelke trouwde, 26 jaar oud, op 06-09-1890 in Tietjerksteradeel met Grietje Formsma, 24 jaar oud. Grietje is geboren op 30-05-1866 in Niezijl, ze was een dochter van Jacob Formsma en Geeske Dijkstra. Grietje is overleden op 07-10-1929 in Leeuwarden, 63 jaar oud.

Eelke was een broer van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.
Eelke was palfrenier: venter en winkelier in kruidenierswaren.
In 1887 verhuisde hij van Giekerk naar Leeuwarden, begin 1890 ging hij naar Oenkerk en nadat hij getrouwd was op 06-09-1890 weer naar Leeuwarden.
Klaaske Douma woonde een poosje bij hen in, ze was een dochter van Pieter (een broer van Eelke) en Jeltje; zij is geboren op 07-08-1998 in Oenkerk.

Kinderen van Eelke en Grietje:

1 Geeske Douma, geboren op 06-07-1891 in Leeuwarden. Geeske is overleden op 12-04-1949 in Leeuwarden, 57 jaar oud. Zij is begraven in Irnsum.
Geeske trouwde, 24 jaar oud, op 01-12-1915 in Leeuwarden met Sas Rienk Jepkema, 22 jaar oud. Sas is geboren op 28-03-1893 in Bergum. Sas is overleden op 15-06-1970 in Leeuwarden, 77 jaar oud. Hij is begraven in Irnsum.

Geeske was een nicht van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Sas was handelaar en handelsreiziger, hij was een zoon van Georgius Jepkema en Sybranda Fokma.
Geeske en Sas kregen twee kinderen: Georgius, geboren 23-05-1916 te Leeuwarden, overleden 24-05-1973 te Harlingen en Eelco Jacob, geboren 27-08-1918 te Leeuwarden, overleden 15 apr 2000 te Oostermeer.

 

2 Grietje Douma, geboren op 11-05-1893 in Leeuwarden. Grietje is overleden op 20-02-1931 in Leeuwarden, 37 jaar oud.

Grietje was een nicht van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Grietje was eerst winkeljuffrouw, later bedrijfleidster van een stoomververij, ze was ongehuwd.

 

3 Jacob Douma, geboren op 17-11-1894 in Leeuwarden. Jacob is overleden op 23-11-1927 in Ermelo, 33 jaar oud.
4 Sijbrand Douma, geboren op 20-02-1897 in Leeuwarden. Sijbrand is overleden op 22-07-1956 in Wageningen, 59 jaar oud.
Sijbrand trouwde met Cornelia Lijntje de Leeuwerk. Cornelia is geboren op 01-11-1901 in Giessendam. Cornelia is overleden op 28-06-1981 in Wageningen, 79 jaar oud.

Sijbrand was een neef van mijn grootmoeder Sepkje Douma. Sijbrand was amanuensis aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.

 

5 Johannes Douma, geboren op 02-12-1899 in Leeuwarden. Johannes is overleden op 07-01-1923 in Leeuwarden, 23 jaar oud.

Johannes was een neef van mijn grootmoeder Sepkje Douma, hij was meubelmaker.
1.1.3.2.3 Rinske (Rensche) Douma is geboren op 21-11-1865 in Rinsumageest, dochter van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Rinske is overleden op 15-02-1954 in Leeuwarden, 88 jaar oud. Zij is begraven op 19-02-1954 in Huizum.
Rinske trouwde, 32 jaar oud, op 22-01-1898 in Leeuwarden met Matthijs Roelof Zadel, 35 jaar oud. Matthijs is geboren op 23-08-1862 in Leeuwarden. Matthijs is overleden op 21-01-1956 in Leeuwarden, 93 jaar oud.

Rensche was een zuster van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.
Matthijs had een boekdrukkerij, hij was weduwnaar van Neeltje Westerwal.
Neeltje is overleden op overleden op 26-08-1896 te Leeuwarden.
Renske is op 2 juni 1897 in het gezin van Matthijs komen wonen als huishoudster, ze kwam toen uit Rotterdam.
Matthijs en Renske zijn op 22-01-1898 in Leeuwarden getrouwd.
 
Matthijs en Neeltje hadden vier kinderen:
Silvester, geboren 04-06-1887; Dora, geboren 19-07-1889; Willem Hendrik Willem, geboren 10-05-1891 en Maria Gesina, geboren 05-09-1895.
 
Kinderen van Matthijs en Renske:
Op 07-11-1898 kregen ze een levenloos kind
Grietje Zadel, geboren 17-10-1899
Andries Zadel, geboren 26-04-1903Matthijs en Rensche woonden in Leeuwarden.
 
Matthijs kocht in het jaar 1900 een huis voor zijn schoonmoeder Grietje Douma-van der Meer (mijn betovergrootmoeder), nadat haar man Sybren Douma was overleden.
Dat huis stond aan de Jelte Binnesweg, tegenover de ingang van het Flokhernepaad. Nadat zijn schoonmoeder was overleden verkocht Matthijs het huis weer, dat was in 1911. Jan Sybrens Douma, een broer van Renske Douma, zat bij de notaris om het te regelen. Klik hier voor de verkoopakte.
1.1.3.2.4 Eelkje Douma is geboren op 03-11-1867 in Rinsumageest, dochter van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Eelkje is overleden op 20-07-1943 in Roodkerk, 75 jaar oud.
Eelkje trouwde, 21 jaar oud, op 17-03-1889 in Dantumadeel met Romke Sybes Postma, 39 jaar oud. Romke is geboren op 09-07-1849 in Oudkerk. Romke is overleden op 31-10-1934 in Roodkerk, 85 jaar oud.

Eelkje was een zuster van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.

Romke was eerder gehuwd geweest met Grietje Jacobs van der Leest, geboren 23-01-1852 te Oudkerk. Met haar kreeg hij de kinderen Sybe, Jacob, Johannes en Okjen.
Grietje is overleden op 23-12-1884.

Kinderen van Eelkje en Romke:
Japke, geboren 15-09-1891, overleden 17-11-1904
Grietje geboren 31-07-1889 te Roodkerk, gehuwd 16-05-1914 met Tjeerd Jacobs Kooistra (33 jaar) van Eestrum
Sybren, geboren 05-10-1893 te Roodkerk, gehuwd 15-05-1919 met Aaltje Heidema (26 jaar) van Roodkerk
Tjalling, geboren 07-07-1896
Akke, geboren 04-01-1899
Geeske, geboren 23-03-1901

1.1.3.2.5 Pieter Douma is geboren op 30-09-1869 in Rinsumageest, zoon van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Pieter is overleden op 21-02-1950 in Lekkum, 80 jaar oud.
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op 15-08-1896 in Dantumadeel met Jeltje Dijkstra, 19 jaar oud. Jeltje is geboren op 19-10-1876 in Birdaard. Jeltje is overleden op 12-01-1959 in Lekkum, 82 jaar oud.

Pieter was een broer van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.

Kinderen van Pieter en Jeltje:

1 Klaaske Douma, geboren op 08-10-1896 in Oenkerk. Klaaske is overleden op 13-04-1898 in Oenkerk, 1 jaar oud.
2 Klaaske Douma, geboren op 07-08-1898 in Oenkerk. Volgt 1.1.3.2.5.2.
3 Sybren Douma, geboren op 08-06-1900 in Oenkerk. Volgt 1.1.3.2.5.3.
4 Keimpe Douma, geboren op 24-02-1907 in Oenkerk. Volgt 1.1.3.2.5.4.
5 Sjoerd Douma, geboren op 25-03-1913 in Lekkum. Volgt 1.1.3.2.5.5.
6 Wietske Douma, geboren op 08-08-1914 in Lekkum. Volgt 1.1.3.2.5.6.
1.1.3.2.5.2 Klaaske Douma is geboren op 07-08-1898 in Oenkerk, dochter van Pieter Douma (zie 1.1.3.2.5) en Jeltje Dijkstra. Klaaske is overleden op 26-07-1952 in Leeuwarden, 53 jaar oud. Zij is begraven in Lekkum.
Klaaske trouwde met Wopke Idema, maar zeker niet voor 1942 want de eerste vrouw van Wopke overleed op 18-09-1941. Wopke is geboren op 26-02-1884 in Leeuwarden. Wopke is overleden op 22-07-1957 in Leeuwarden, 73 jaar oud.

Klaaske was een nicht van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Wopke was gardenier te Leeuwarden, zoon van Taede Iedema en Wietske Pitstra.
Wopke en Klaaske hadden geen kinderen.
Wopke was eerder gehuwd op 02-06-1909 te Leeuwarden met Boukje Kloosterman (overleden op 18-09-1941, 58 jaar oud), en na Klaaske nog met Aagje Aafjes.
Klaaske was, voordat ze trouwde, huishoudster bij H. de Groot in Lekkum van 1925 tot 1929, van 1932 tot 1935 was ze in Overschie en van febr. 1935 tot oct. 1936 was ze huishoudster bij L. Romkes in Leeuwarden.
 

1.1.3.2.5.3 Sybren Douma is geboren op 08-06-1900 in Oenkerk, zoon van Pieter Douma (zie 1.1.3.2.5) en Jeltje Dijkstra. Sybren is overleden in 08-1968 in Michigan, 68 jaar oud.
Sybren trouwde, 27 jaar oud, op 02-06-1928 in Dantumadeel met Elisabeth Dantuma, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op 15-12-1903 in Wirdum. Elisabeth is overleden in 06-1976 in Michigan, 72 jaar oud.

Sybren was een neef van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Sybren was eerst bloemist in Leeuwarden, in 1925 gingen ze naar Hillegersberg, later emigreerden ze naar Michigan.
1.1.3.2.5.4 Keimpe Douma is geboren op 24-02-1907 in Oenkerk, zoon van Pieter Douma (zie 1.1.3.2.5) en Jeltje Dijkstra. Keimpe is overleden op 12-12-1978 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Keimpe trouwde, 34 jaar oud, op 16-09-1941 in Leeuwarden met Eeke Wiersma, 30 jaar oud. Eeke is geboren op 02-02-1911 in Sint Annaparochie. Eeke is overleden op 28-10-1966 in Leeuwarden, 55 jaar oud.

Keimpe was een neef van mijn grootmoeder Sepkje Douma, hij was timmerman in Lekkum.
Kinderen van Keimpe en Eeke: Piet, Hinke, Coby en Jellie.

1.1.3.2.5.5 Sjoerd Douma is geboren op 25-03-1913 in Lekkum, zoon van Pieter Douma (zie 1.1.3.2.5) en Jeltje Dijkstra. Sjoerd is overleden op 14-02-1989 in Leeuwarden, 75 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 22 jaar oud, op 21-09-1935 in Leeuwarden met Lucretia Alida Veltman, 19 jaar oud. Lucretia is geboren op 18-11-1915 in Leeuwarden. Lucretia is overleden op 25-10-1978 in Leeuwarden, 62 jaar oud.

Sjoerd was een neef van mijn grootmoeder Sepkje Douma, hij was bloemist in Leeuwarden.
Kinderen van Sjoerd en Lucretia: Aukje (geb. 5 april 1936 te Leeuwarden), Klaske, Pieter, Sjoerd, Jeltje, Wouter (beeldend kunstenaar, geb 1950)
 

1.1.3.2.5.6 Wietske Douma is geboren op 08-08-1914 in Lekkum, dochter van Pieter Douma (zie 1.1.3.2.5) en Jeltje Dijkstra. Wietske is overleden op 12-10-1993 in Marssum, 79 jaar oud.
Wietske trouwde, 25 jaar oud, op 21-10-1939 in Leeuwarden met Johannes Giesing, 30 jaar oud. Johannes is geboren op 03-06-1909 in Marssum. Johannes is overleden op 17-06-1990 in Leeuwarden, 81 jaar oud.

Wietske was een nicht van mijn grootmoeder Sepkje Douma.

1.1.3.2.6 Fokeltje Douma is geboren op 21-12-1871 in Rinsumageest, dochter van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Fokeltje is overleden op 05-02-1956 in Jelsum, 84 jaar oud.
Fokeltje trouwde, 24 jaar oud, op 18-04-1896 in Leeuwarden met Harmen Terpstra, 28 jaar oud. Harmen is geboren op 08-02-1868 in Jelsum. Harmen is overleden op 06-06-1906 in Jelsum, 38 jaar oud.

Fokeltje was een zuster van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.
Harmen was arbeider, later boer te Jelsum. In 1900 was hij winkelier in Oenkerk.
 
Kinderen van Fokeltje en Harmen:
1 Grietje, geb. 06-07-1896 te Oenkerk, overl. 26-11-1901 te Oenkerk.
Grietje haar ouders woonden in Jelsum maar Grietje is geboren in het huis van haar grootouders te Oenkerk en ze is ook aangegeven door haar grootmoeder Grietje Jans van der Meer
2 Thomas, geb. 20-04-1898 te Jelsum
3 Sybren, geb. 05-03-1900 te Oenkerk
1.1.3.2.8 Geeske Douma is geboren op 26-11-1877 in Burum, dochter van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Geeske is overleden op 01-09-1900 in Oenkerk, 22 jaar oud.
Geeske trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1899 in Tietjerksteradeel met Kornelis Tjibbes Kooistra, 25 jaar oud. Kornelis is geboren op 13-11-1873 in Eestrum. Kornelis is overleden op 08-03-1947 in Surhuisterveen, 73 jaar oud.

Geeske was een zuster van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.
Geeske en Kornelis hadden geen kinderen.
Geeske kon goed schaatsen, zie het artikel in de Leeuwarder Courant uit 1895 hiernaast.
 
1.1.3.2.10 Sytske Douma is geboren op 28-07-1884 in Oenkerk, dochter van Sybren Jans Douma (zie 1.1.3.2) en Grietje Jans van der Meer. Sytske is overleden op 01-03-1966 in Hardegarijp, 81 jaar oud.
Sytske trouwde, 26 jaar oud, op 18-02-1911 in Tietjerksteradeel met Roel Faber, 26 jaar oud. Roel is geboren op 26-07-1884 in Oenkerk, zoon van Piebe Jitzes Faber en Tietje Roels Dijkstra.

Sytske was een zuster van mijn overgrootvader Jan Sybrens Douma.
Roel was koperslagersknecht.Kinderen van Sytske en Roel:
Grietje, geb. 1917, overl. 14-03-1970 te Hardegarijp, ongehuwd.
Tietje, geb. 1911 te Leeuwarden, gehuwd juni 1936 te Noordbergum met Dirk Sangers, overl. 28-10-1991 te Leeuwarden.

 
Naar boven