De nakomelingen van Pieter van der Beek        

Gerardus Gaatses | Auke Ger | Aede Ger | Aede Gaatses | Romke Gerardus | Bauke Gerardus

De eerste Van der Beek, waarvan ik gegevens heb is de betovergrootvader van mijn overgrootvader, dat is:

Pieter van der Beek is geboren in 1714 of 1715, waarschijnlijk in Oostende. Pieter is overleden op 14-03-1807 in Deventer, 92 jaar oud. Hij is gehuwd met Gesina Jalinks op 07-11-1745 in Deventer. Gesina is geboren op 22-11-1719 in Deventer. Ze is overleden op 24-07-1780 in Deventer, 60 jaar oud.

Pieter is overleden in 1807 in Deventer op 92-jarige leeftijd, dus hij moet in 1714 of 1715 zijn geboren.
Volgens de burgerschapsakte van Pieter van der Beek en zijn gezin (zie onderaan in dit grijze venster) komt Pieter uit Oostende in België.
 
Pieter bereikte een hoge leeftijd, vooral voor die tijd. In de eerste helft van 1807 overleden in Deventer 219 mensen; daarvan waren er 41 ouder dan 65, maar 104 waren er jonger dan 10 jaar.
Het overlijdensbericht van Pieter zie je hieronder.
 

 
Hij werd 92 jaar volgens dat bericht en hij woonde op Waterstraat 43 in Deventer. In 1765 woonde hij daar ook al, dat zie je verderop bij het bericht van de begrafenis van dochter Elisabeth van der Beek. Dus hij heeft daar zeker 40 jaar gewoond.
Hier rechts zie je een foto van de Waterstraat in 2017, dus Pieter van der Beek heeft waarschijnlijk in zo’n soort huis gewoond. Helaas bestaat Waterstraat 43 niet meer, de huizen aan de kant met de oneven nummers (links op de foto) zijn afgebroken en vervangen door andere bebouwing.

Een jaar voor zijn dood maakte Pieter een testament op.
Daarin verklaart hij dat hij voor fl. 5000,- aan eigendom bezit. Hij verklaart ook dat hij de goede diensten en “getrouwe oppassing” van zijn twee bij hem thuis wonende kinderen Pieter en Gerharda erkent, en daarom legateert hij “aan zijn Dogter Gerharda Jaarlijks een Summa van seventig Guldens, van den 1sten Januarij 1788 af aan, tot Zijn overlijden toe, en aan zijn zoon Pieter Jaarlijks een Summa van vijftig guldens, mede van den 1sten Januarij 1788 af aan, tot Zijn overlijden toe”. Verder verklaart Pieter dat hij tot zijn enige erfgenamen benoemt zijn vier kinderen Garrit Hendrik, Gerharda, Francina en Pieter van der Beek, alsmede zijn kleinzoon Pieter van der Beek, zoon van wijlen Pieters zoon Gerhardus van der Beek.
Wat er overblijft nadat aan Francina en Pieter hun “zorgloon” is uitbetaald, moet in vijf gelijke porties worden verdeeld voor de vijf genoemde personen.
Blijkbaar waren zijn dochter Johanna Gesina en zijn zoon Gerardus in 1806 al overleden, toen het testament werd opgemaakt.
Je kunt het testament hier lezen.
Waar de Waterstraat in Deventer is zie je op onderstaand kaartje, het is vlakbij de IJssel.
 

 
Pieter van der Beek en Gesina Jalinks trouwden op 7 november 1745 in Deventer. Zij konden beide schrijven, want hieronder zie je hun trouwdatum met de namen en adressen uit het trouwboek en daar onder hebben ze hun eigen namen geschreven. Bij heel veel stellen uit dat trouwboek stond dat ze niet konden schrijven.
Verder hadden ze beide een achternaam, dat was ook wel bijzonder in die tijd.
Pieter woonde in de Assenstraat en Gesina in de Papenstraat (zie bovenstaand kaartje).
 

Gesina is geboren op 22-10-1719 in Deventer volgens een regel uit het doopboek van de hervormde kerk, je ziet het hieronder.

Gesina was een dochter van Gerrit Hendrik Jalink en Elisabeth Coppens. Gesina had nog twee broers: Engelbertus en Frans.
Haar verdere voorouders zie je in onderstaand overzicht.
Haar vader Gerrit werd maar 26 jaar, Gesina was nog maar vier toen hij overleed.
Haar overgrootvader Derk Jalink was herbergier, en ouderling in de NH kerk van Goor.
De vader daarvan was ook een Derk. Hij was burgemeester van Goor, en kerkmeester en ouderling in de NH kerk van Goor.
De vader daarvan was ook weer een Derk. Hij was smid en burgemeester van Goor tot hij overleed in 1667.
Werner Jalink, de overgrootvader van de eerste Derk, was ook smid en burgemeester van Goor.
Dus drie generaties burgemeesters van Goor.

Gesina overleed op 24 juli 1780. Je ziet hieronder het overlijdensbericht van Gesina, ze is begraven in Deventer onder een half uur klokgelui. Ze lag voor haar overlijden in het Sint Elisabets Gasthuis.
In het Sint Elisabets Gasthuis werden geesteszieken verpleegd, blijkbaar was ze de laatste jaren van haar leven krankzinnig, of was ze misschien gewoon dement?

Pieter en Gesina kregen 10 kinderen: Gerhardus (08-01-1747), Elisabeth (04-02-1748), Gerharda (03-12-1749), Gerhardus (23-04-1752), Gerrit Hendrik (11-08-1754), Gerharda (05-06-1757), Francina (11-02-1759), Pieter (14-01-1761), Johanna Gesina (25-07-1762), Engele (begraven op 18-02-1765, geboren op ?).
Mijn voorvader Gerhardus is de vierde. De eerste Gerhardus overleed jong, want dezelfde naam werd weer gebruikt.
Elisabeth overleed ook jong (zie hieronder, ze werd 17 jaar) en Johanna Gesina overleed voor 1774, ze werd hoogstens 11 jaar (zie de burgerschapsakte onderaan).
 
Hieronder zie je een regel uit het doopboek van Deventer van 1752, waarin de doop van Gerhardus wordt vermeld. En daaronder een paar regels uit het begrafenisboek, waarin de begrafenis van Elisabeth wordt vermeld. Dat was op 14-03-1765, ze was toen 17 jaar. Daarin staat ook dat de familie van der Beek aan de Waterstraat woonde.


Pieter en Gesina kregen ook nog twee doodgeboren kinderen; één op 21-01-1751 en één op 08-08-1753. Op de afbeelding hieronder zie je de melding daarvan in het begrafenisboek van Deventer.
Er stierven toen heel veel jonge kinderen volgens dat boek, veel meer kinderen dan volwassenen.
Hoeveel er betaald moest worden voor een begrafenis hing o.a. af van het aantal uren dat de klok geluid moest worden, en welke klok. Een uur met de grote klok en een baar kostte f 4,- is op die afbeelding te zien.

In 1748 werd er een volkstelling in Deventer gehouden. Hieronder een regel uit de gegevens van de volkstelling van 1748 in de Polstraat te Deventer.
Pieter en Gesina woonden blijkbaar, nadat ze getrouwd waren, op Polstraat 127; ze woonden daar met 2 volwassenen en 1 kind (later woonden ze aan de Waterstraat, in ieder geval in 1765, en ook toen Pieter stierf in 1807).
Daar achter staat het beroep van Pieter, was dat onderconstapel?
Een constapel was een artillerie-officier met bevel over enkele stukken geschut.


 
In 1774 verkreeg Pieter van der Beek, met zijn gezin, het grote burgerschap. Hij kreeg daarmee stadsrechten.
Hij moest er wel fl. 360,- voor betalen (fl 50 voor elk van zijn zonen en fl 25 voor elk van zijn dochters en nog fl 160 voor Pieter en Gesina zelf).
Hij had ook voor het kleine burgerschap kunnen gaan, dat had hem maar fl. 12,- gekost maar dan had hij minder rechten.
 
De stad Deventer kende ingezetenen en burgers. Eerstgenoemden hadden wel toestemming gekregen om binnen de stad te wonen, maar ze hadden er verder geen rechten. Burgers daarentegen mochten zonder beperkingen in de stad handel drijven, waren vrijgesteld van de betaling van tolgeld dat de stad hief en mochten de stadsweiden gebruiken, tenminste als ze grootburger waren, kleinburgers mochten dat niet.
Een toekomstige grootburger moest naar het stadhuis komen met zijn eigen geweer (als teken dat hij de stad wilde helpen verdedigen) en met twee brandemmers in de hand (als teken dat hij bereid was om mee te helpen met de brandweer). Aldus toegerust legde de nieuweling voor de stadsregering de burgereed af.
 
De burgerschapsakte van Pieter zie je hieronder, daar zie je ook dat Pieter uit Oostende kwam.
Zijn vrouw Gesina had blijkbaar al het grootburgerschap, waarschijnlijk via haar ouders. Want Pieter had door zijn huwelijk blijkbaar al het halve grootburgerschap.
 

In de negentiende eeuw kwam er een einde aan het verlenen of kopen van het grootburgerrecht, omdat het houden van vee afnam. De gemeenteraad heeft op 15 februari 1866 besloten de rechten van de grootburgers tot het drijven van vee op stadsweiden te vervangen door een jaarlijkse vergoeding. Wie het grootburgerrecht bezat kon jaarlijks 30 gulden krijgen.
Dit raadsbesluit is nog steeds geldig, omgerekend in euro’s is dat nu € 13,61. Er zijn nog ongeveer 100 grootburgers van Deventer die elk jaar die uitkering van € 13,61 ontvangen, want kinderen erven het grootburgerschap van hun ouders. Je kunt het niet meer kopen, dus je bent het of je bent het niet.

 
Kind van Pieter en Gesina:
1 Gerardus Pieters van der Beek, geboren op 23-04-1752 in Deventer. Hij was de zoon van Pieter van der Beek en Gesina Jalinks.

Gerardus:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op 13-01-1782 in Stavoren met Zydske Hempenius, 26 jaar oud.
Zydske is geboren in 1755 in Stavoren, dochter van Pier Hempenius en Catharina Ketel. Zij is gedoopt op 16-07-1755 in Stavoren. Zydske is overleden op 02-04-1782 in Stavoren, 26 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 03-12-1783 in Stavoren met Akke Baukes Hiemstra, 22 jaar oud. Akke is geboren in 1761 in Leeuwarden, dochter van Bauke Arjens Hiemstra en Jantje Gaukes. Zij is gedoopt op 11-10-1761 in Hallum.
Akke is overleden op 20-11-1816 in Birdaard, 55 jaar oud.

 

Gerardus was de overgrootvader van mijn overgrootvader.
Gerardus werd geboren op 23-04-1752 in Deventer. Hij deed in 1771 belijdenis in de hervormde kerk. En hij vertrok op 29 augustus 1779 naar Sluis. Daar was hij militair in het staatse leger.
De regel uit het attestatieboek van Deventer, waaruit dat blijkt, zie je hieronder.
Hij bleef niet lang in Sluis want hij vertrok al weer op 5 april 1780. Maar hij leverde de attestatie pas in op 24-05-1781 in Stavoren. Dat blijkt uit een regel in het Lidmatenboek Stavoren 1768-1840 hieronder.
 


 
Gerardus was chirurgijn in Stavoren. Hieronder zie je links een lijstje met chirurgijns in Stavoren, waaronder Gerardus van der Beek.
Gerardus ging voorspoedig te werk, want hij leverde de attestatie in op 24 mei 1781 in Stavoren, en op 13 januari 1782 trouwde hij al met Zydske Hempenius.
Rechts zie je de aankondiging van het huwelijk van Gerardus en Zydske.

De vader van Zijdske was Pier Hempenius, burgemeester van Stavoren van 1740 tot 1743.
Zijdske overleed in 1782, nadat ze nog geen drie maanden getrouwd waren. Ze werd begraven in de kerk. Hiernaast zie je de aankondiging; de begrafenis kostte f 8,- en dat betekent dat de klok een uur geluid werd.
Gerardus heeft niet heel lang gerouwd, want anderhalf jaar later trouwde hij met Akke Baukes Hiemstra.
Zij gingen wonen in Stavoren op nr. 371 zoals te zien is op het document over de huizen in Staveren in 1985, hieronder. Er is ook zo’n document over de huizen in Staveren in 1799, maar daar komen Gerardus en Akke niet in voor.
Zijn Gerardus en Akke misschien verhuisd naar Amsterdam?
In ieder geval woonde Akke in 1807 in Amsterdam, volgens een bericht van de notaris van Hallum aan Pieter van der Beek in 1807. In dat bericht staat dat Pieter Gerardus van der Beek, Hallum, 20 jaar, 1/5 van zijn grootvaders nalatenschap erft. Zijn moeder is Akke Baukes, Amsterdam, mede-requirant, en zijn grootvader is Pieter van der Beek, onlangs overleden te Deventer.
Pieter erfde dus van zijn grootvader Pieter van der Beek uit Deventer.
Dat document van de notaris uit Hallum kun je hier lezen, het is trouwens heel moeilijk te lezen.
En je kunt het testament van Pieter van der Beek uit Deventer hier lezen.

Akke woonde in 1812 in Longerhouw, dat blijkt uit de akte van naamsaanneming van haar vader Bauke Arjens te Hallum. Akke had een broer Arjen in Hallum en een zuster Antje in Ferwerd, die ook de achternaam Hiemstra kregen.
Akke heeft de laatste jaren van haar leven bij haar zoon Pieter en gezin ingewoond in Birdaard, zie haar overlijdensakte hieronder, rechtsonder.

 
Kind van Gerardus en Akke:

1.1 Pieter Gerardus van der Beek, geboren op 18-09-1785 in Stavoren. Pieter is overleden op 16-03-1858 in Jislum, 72 jaar oud.
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1810 in Ferwerd met Grietje Tjipkes Dijkstra, 20 jaar oud.
Grietje is geboren in 1790 in Ferwerd, dochter van Tjipke Jans en Antje Pieters. Grietje is overleden op 06-02-1858 in Jislum, 68 jaar oud.

Pieter is de overgrootvader van mijn grootvader.
Hij is geboren op 18-09-1785 in Stavoren, zie onderstaande regels uit het doopboek van de hervormde kerk.

Hij is vanaf 1810 schoenmaker te Ferwerd (adres: Vrijhof nr 8), in 1817 schoenmaker in Birdaard, later koopman en winkelier te Jislum, en in 1832 was hij volgens de geboorteakte van Arrentje gardenier, en zijn vrouw Grietje winkelierske.

Pieter werd afgekeurd voor de militaire dienst door gebrek aan lengte.

Uit het lidmatenboek Ferwerderadeel van 1831 blijkt dat Pieter van der Beek belijdenis deed op 13 maart 1831 in de herv. gemeente.
In 1808 kreeg Pieter een bericht van de notaris van Hallum, waarin staat dat Pieter Gerardus van der Beek, Hallum, 20 jaar, 1/5 van zijn grootvaders nalatenschap erft. Zijn moeder is Akke Baukes, Amsterdam, mede-requirant, en zijn grootvader is Pieter van der Beek, onlangs overleden te Deventer.
Pieter erfde dus van zijn grootvader Pieter van der Beek uit Deventer.
Dat document van de notaris uit Hallum kun je hier lezen, het is trouwens heel moeilijk te lezen.
En je kunt het testament van grootvader Pieter hier lezen.
 
Akke, de moeder van Pieter, heeft de laatste jaren van haar leven bij haar zoon Pieter en gezin ingewoond in Birdaard.

Hieronder zie je links het geboortebewijs van dochter Akke, waarop je ziet dat Pieter meester schoenmaker in Ferwerd was op het Vrijhof nr. 8; klik er op voor een vergroting.
Daarnaast zie je het geboortebewijs van Arrentje, waarop je ziet dat Pieter gardenier in Jislum was en zijn vrouw Grietje winkelierske.
Daar onder een lijstje met de leden van het gezin van der Beek tijdens de volkstelling van 1830.


In 1821 koopt Pieter een huis in Jislum met huisnummer 19 voor f 601,- van Aaltje Lieuwes Zwart te Jislum, weduwe van Tjeerd Oenes Straatsma en van Binne Ritskes Memerda. Klik hier voor de koopakte.

Op het kaartje hiernaast kun je zien waar ze toen woonden in Jislum.
Ze woonden aan de weg ten westen van de kerk, wat nu de Hikkaarderdyk is. Dat was toen een onverharde weg, die doorliep tot de boerderijen ten noorden van de kerk, en dan doodliep. Er liep toen wel een (onverharde) weg ten oosten van de kerk naar Genum.
Op de boerderij, die het dichtst bij de kerk en de school stond, woonde landbouwer Jacob Terpstra, de boerderij ten noorden daarvan was de Angia sathe. Nog weer een stukje noordelijker, vlak aan de weg staat de boerderij van Klaas Buma. De boerderij ten zuiden van de winkel van Pieter van der Beek was eigendom van Bote Eskes.

Grietje is overleden op 06-02-1858, en Pieter is ongeveer een maand later overleden.
Er is toen een notariële akte opgesteld met de inventaris van Pieter en Grietje i.v.m. de erfenis. Die akte beslaat 14 bladzijden. Klik hier voor die akte.
Omdat die akte moeilijk te lezen is heb ik hem overgetypt, die getypte versie vind je hier.

Een aantal dingen uit die akte:
Er was in de kamer: Een eikenhouten kabinet, geschat op f 28,-; twee stoeltjesklokken f 7, een bed en peluw f 26; negen stoelen en een kinderstoeltje f 8,20; zes theeblaadjes, drie schilderijen, vier trommeltjes, een spiegel en zesentwintig grote en kleine borden geschat op f 5,40 enz, enz.
In het kabinet: zeventien kortling lakens f 34; zes dekens sloopen, een dito hemd en een peulzak f 5,70 enz
In de winkel: Een vuren kabinet f 10; twee tafels, een kift, een trap, een rakje, een kastje, een tijn, een kistje en eierrakje f 5,35; een pot met zout, een potje met siroop, en twee trommels met rozijnen en candij f 2,40; vier ellen zwartbont stofjes, vier wollen mutzen, zeventien el scheerkatoen, drie ellen dito en negen bonte doeken f 7,35 enz, enz.
Verder nog: een schaap f 18; een gouden oorijzer, wegende eenenzeventig wigtjes zes korrels, twintig karaats f 98 enz.

Kinderen van Pieter en Grietje:

1 Gerardus Pieters van der Beek, geboren op 15-04-1811 in Stiens. Volgt 1.1.1.
2 Antje Pieters van der Beek, geboren op 07-01-1813 in Ferwerd. Volgt 1.1.2.
3 Akke Pieters van der Beek, geboren op 06-01-1815 in Ferwerd. Volgt 1.1.3.
4 Tjipkje Pieters van der Beek, geboren op 08-04-1817 in Birdaard. Volgt 1.1.4.
5 Pietje Pieters van der Beek, geboren op 12-03-1821 in Jislum. Volgt 1.1.5.
6 Bauke Pieters van der Beek, geboren op 14-09-1823 in Jislum. Volgt 1.1.6.
7 Pieter Pieters van der Beek, geboren op 06-04-1826 in Jislum. Volgt 1.1.7.
8 Arjen Pieters van der Beek, geb. op 25-03-1829 in Jislum. Arjen is overleden op 04-07-1829, 3 maanden oud.
9 Arrentje van der Beek, geboren op 02-05-1832 in Jislum. Volgt 1.1.9.
1.1.1 Gerardus Pieters van der Beek is geboren op 15-04-1811 in Stiens, zoon van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Hij is gedoopt op 19-05-1811 in Ferwerd. Gerardus is overleden op 10-09-1861 in Jislum, 50 jaar oud.
Gerardus trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1834 in Ferwerderadeel met Akke Gaatses Tulp, 19 jaar oud.
Akke is geboren op 06-02-1815 in Oenkerk, dochter van Gaatze Rinses Tulp en Trijntje Sjoerds Prins. Akke is overleden op 12-02-1870 in Oenkerk, 55 jaar oud.

Gerardus Pieters was mijn betovergrootvader. Hij was eerst boerenarbeider, en vanaf ongeveer 1840 was hij van beroep turfmeter. Het graven van turf heeft invloed op de waterstaat. En om die waterstaat te kunnen beheersen had het waterschap geld nodig. Anderhalve cent per vierkante meter over het land uitgespreide bagger was de vervener aan het waterschap schuldig en de turfmeter was de man die het aantal vierkante meters moest vaststellen.

Gerardus moest in militaire dienst. De keuringsgegevens zie je hieronder links. Daar is te zien dat hij ongeveer 1.62 m. was, dat hij een rond hoofd had, blauwe ogen, donkerbruin haar en een spitse kin.

Gerardus kon, toen hij trouwde, niet schrijven. De trouwakte zie je hieronder, rechts. Als je er op klikt zie je hem op ware grootte.
Op de geboorteakte van zoon Romke staat dat hij niet ondertekende omdat hij niet kon schrijven. Later heeft hij het wel geleerd, want toen er in 1858 een notariële akte werd opgemaakt met de inventaris van het huis van zijn ouders stond zijn handtekening er wel onder. En als turfmeter moest hij waarschijnlijk ook wel dingen opschrijven.

Gerardus werd maar 50 jaar. Ze woonden toen in Jislum op nummer 2. Nadat hij was overleden verhuisde Akke met haar kinderen in 1864 naar Oenkerk, naar haar geboorteplaats.
Dat kun je hieronder lezen in een gedeelte van het bevolkingsregister van Ferwerderadeel.

Nadat zij in 1870 was overleden gingen vier van de kinderen weer terug naar Jislum, ze werden opgenomen in het gezin van hun oudere broer Gaatze.
Dat kun je hieronder lezen in een gedeelte van het bevolkingsregister van Tietjerksteradeel.
Romke woonde toen al niet meer bij zijn moeder, hij was boerenarbeider in Oenkerk. En Grietje en Arjen waren al getrouwd, en Doeke was naar Dronrijp vertrokken.

Kinderen van Gerardus en Akke:

1 Pieter Gerardus van der Beek, geb. op 05-06-1835 in Jislum. Pieter is overleden op 12-07-1837, 2 jaar oud.
2 Gaatze Gerardus van der Beek, geboren op 20-12-1836 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.
3 Pieter Gerardus van der Beek, geb. op 04-11-1838 in Jislum. Pieter is overleden op 17-07-1863 in Jislum, 24 jaar oud. Pieter Gerardus was ongehuwd.
4 Arjen Gerardus van der Beek, geboren op 26-05-1840 in Jislum. Volgt 1.1.1.4.
5 Romke Gerardus van der Beek, geboren op 26-09-1843 in Jislum. Volgt 1.1.1.5.
6 Bauke Gerardus van der Beek, geboren op 02-06-1845 in Jislum. Volgt 1.1.1.6.
7 Grietje Gerardus van der Beek, geboren op 10-12-1847 in Jislum. Volgt 1.1.1.7.
8 Doeke Gerardus van der Beek, geboren op 03-10-1849 in Jislum. Volgt 1.1.1.8.
9 Trijntje Gerardus van der Beek, geboren op 07-05-1851 in Jislum. Volgt 1.1.1.9.
10 Antje Gerardus van der Beek, geboren op 10-07-1853 in Jislum. Volgt 1.1.1.10.
11 Gerardus Gerardus van der Beek, geb. op 21-12-1855 in Jislum. Gerardus is overleden op 03-04-1879 in Leeuwarden, 23 jaar oud.
1.1.1.2 Gaatze Gerardus van der Beek is geboren op 20-12-1836 in Jislum, zoon van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Gaatze is overleden op 22-09-1908 in Jislum, 71 jaar oud.
Gaatze trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1862 in Ferwerderadeel met Baukje Aedes Holwerda, 23 jaar oud. Baukje is geboren op 16-08-1838 in Westernijkerk, ze was een dochter van Aede Lieuwes Holwerda en Dieuke Sakes Timmermans. Baukje is overleden op 20-01-1908 in Jislum, 69 jaar oud.

Gaatze was een broer van mijn overgrootvader. De vader van Baukje kwam op 29-jarige leeftijd om het leven op 29 januari 1841, toen hij aardappels aan het opscheppen was in een aardappelhoop op het land waarvan hij dacht dat de kleiwanden nog bevroren waren. Echter door de invallende dooi stortten de wanden in, raakte hij beklemd en kon niet onder de kleilaag vandaan komen. Baukje was toen nog maar 2 jaar.Gaatze was één van de oprichters van de christelijke school te Wanswerd.
De oprichtingsvergadering van de Christelijke Schoolvereniging te Wanswerd vond plaats op 12 febr. 1882, dat kun je lezen in het artikel hieronder, links.
Gaatze was ook jarenlang ouderling en kerkvoogd, zie de advertenties hieronder.


Het gezin van Gaatze van der Beek woonde van 1865 tot 1897 aan Iedyk. Het was een huisje van de diaconie van Jislum. Het was gelegen aan de oostkant van de Jislumervaart tussen de Iedijk en Jislum. Zie op het kaartje hierboven, rechts, bij nr. 17. Gaatze en Baukje woonden hier met hun 7 kinderen.
En er woonden ook nog 4 broers en zussen van Gaatze bij hen in vanaf 1870, nadat de ouders van Gaatze beide waren overleden. Dat waren Bauke, Trijntje, Antje en Gerardus. Je ziet dat aan de gezinskaart hieronder. Zelfs het dochtertje, dat Trijntje kreeg toen ze bij hen inwoonde, werd ook in hun gezin opgenomen.
Later woonde broer Doeke met zijn zoon Minne ook nog een poosje bij hen in, nadat Doeke gescheiden was.

Gaatze en Baukje huurden een huis van de hervormde kerk van Jislum, dat kostte hen fl. 40 (in ieder geval in 1882 volgens het kerkvoogdijboek van Jislum). Gaatze was klokluider van de kerk, daar kreeg hij fl. 20 per jaar voor.
In 1884 werd Gaatze kerkvoogd. Hij betaalde toen nog steeds fl. 40 aan huishuur, maar voor het klokluiden kreeg hij toen fl. 25. Verder kreeg hij nog fl. 3 aan kamerhuur voor de catechisaties en fl. 12 voor kerkelijke vergaderingen. Met die vergoedingen kon hij dus precies de huur van het huis betalen.
Vanaf 1888 kreeg Gaatze ook nog fl. 5 voor het uitsteken van de vlag aan de kerk. Hij was toen ook voorzitter van de kerkvoogdij.

In 1892 diende Gaatze een verzoek in “tot vertimmering van zijn gehuurde hok met veestalling”. Dat werd toegestaan, en de huishuur werd toen fl. 46 per jaar. Zie het stukje uit het boek “Dorpen bij het Wad en in de Vlieterpen” van Johannes van Dijk, dat daar over gaat.
Vanaf 1894 kreeg Gaatze fl. 7,50 voor het vlaguitsteken.
In 1901 werd het huis van Gaatze en Baukje geschilderd, dat kostte de kerkvoogdij fl. 4,26. In dat zelfde jaar kreeg Gaatze een lening van fl. 300 van de kerk.
Vanaf 1902 was de huishuur fl. 55. In 1904 heeft Gaatze de glazen van de lantaarns gerepareerd, en er nieuwe kousen en petroleum in gedaan, kosten fl. 2,12

 

Kinderen van Gaatze en Baukje:

1 Dieuwke Gaatses van der Beek, geboren op 23-02-1863 in Wanswerd. Volgt 1.1.1.2.1.
2 Gerardus Gaatses van der Beek, geboren op 02-07-1864 in Wanswerd. Volgt 1.1.1.2.2.
3 Akke Gaatses van der Beek, geboren op 23-01-1866 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.3.
4 Eatsche Gaatses van der Beek, geboren op 01-03-1868 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.4.
5 Grietje Gaatses van der Beek, geboren op 06-09-1869 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.5.
6 Arrentje van der Beek, geboren op 18-01-1872 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.6.
7 Aede Gaatses van der Beek, geboren op 06-10-1877 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.7.
8 Levenloos kind, geboren op 05-08-1881 in Jislum.
1.1.1.2.1 Dieuwke Gaatses van der Beek is geboren op 23-02-1863 in Wanswerd, dochter van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Dieuwke is overleden op 08-01-1930 in Jislum, 66 jaar oud.
Dieuwke trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1887 in Ferwerderadeel met Sytse Zoodsma, 28 jaar oud. Sytse is geboren op 23-10-1858 in Westernijkerk. Sytse is overleden op 02-07-1951 in Jislum, 92 jaar oud.

Dieuwke was een nicht van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Haar man Sytse was arbeider, later veehouder. Hij was meer dan 30 jaar ouderling in de N.H. kerk van Wanswerd-Jislum.

Kinderen van Dieuwke en Sytse:

1 Baukje Zoodsma, geboren op 20-10-1887 in Wanswerd. Baukje is overleden op 08-06-1911 in Birdaard, 23 jaar oud.
Baukje trouwde, 21 jaar oud, op 12-06-1909 in Dantumadeel met Botte van der Wal.
2 Sjoukje Zoodsma, geboren op 10-04-1889 in Wanswerd.
Sjoukje is overleden op 12-07-1889 in Wanswerd, 3 maanden oud.
3 Wieger Zoodsma, geboren op 12-07-1891 in Wanswerd. Wieger is overleden op 11-10-1977 in Jislum, 86 jaar oud.
Wieger trouwde, 27 jaar oud, op 15-05-1919 in Ferwerd met Froukje Sierksma, 25 jaar oud.
Froukje is geboren op 09-06-1893 in Rijperkerk. Froukje is overleden op 02-12-1980 in Jislum, 87 jaar oud.
4 Gaatse Zoodsma, geboren op 17-04-1894 in Jislum. Gaatse is overleden op 07-08-1992 in Wanswerd, 98 jaar oud.
Gaatse trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1919 in Ferwerd met Wytske Gaasterland, 23 jaar oud.
Wytske is geboren op 31-07-1895 in Aalsum. Wytske is overleden op 19-10-1982 in Wanswerd, 87 jaar oud.
1.1.1.2.2 Gerardus Gaatses van der Beek is geboren op 02-07-1864 in Wanswerd, zoon van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Gerardus is overleden op 29-10-1937 in Ferwerd, 73 jaar oud. Hij is begraven in Westernijkerk.
Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1890 in Leeuwarden met Riemke Akkerman, 24 jaar oud. Riemke is geboren op 08-05-1866 in Marrum.
Riemke is overleden op 14-11-1951 in Ferwerd, 85 jaar oud. Zij is begraven in Westernijkerk.

Gerardus Gaatses was een neef van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.

 

Kinderen van Gerardus en Riemke:

1 Janke Gerardus van der Beek, geboren op 15-08-1891 in Stiens. Janke is overleden op 18-12-1992 in Middelburg.
Janke trouwde, 22 jaar oud, op 21-01-1914 in Leeuwarden met Jan Dijkstra, 20 jaar oud. Jan is geboren op 23-06-1893 in Stiens. Jan is overleden op 18-02-1969 in Middelburg.

Jan en Janke woonden in Middelburg. Ze hadden een zoon Dirk, geboren juni 1914 te Cornjum.

 

2 Baukje Gerardus van der Beek, geboren op 19-03-1893 in Stiens. Baukje is overleden op 26-12-1984 in Lincroft, 91 jaar oud.

 
Baukje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 07-06-1916 in Leeuwarden met Willem Hiemstra, 25 jaar oud. Willem is geboren op 16-02-1891 in Britsum.
Willem is overleden op 17-07-1920 in Britsum, 29 jaar oud.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op 15-06-1922 in Ferwerderadeel met Meindert de Haan, 37 jaar oud. Meindert is geboren op 04-03-1885 in Menaldum.
Meindert is overleden op 25-01-1974 in Rumson (U.S.A), 88 jaar oud.

Baukje en Meindert zijn geëmigreerd naar Rumson, USA.

 

3 Aukje Gerardus van der Beek, geboren op 16-04-1895 in Stiens. Aukje is overleden op 26-03-1969 in Middelburg, 73 jaar oud.
Aukje trouwde, 23 jaar oud, op 13-03-1919 in Ferwerderadeel met Wilhelmus Adelaar, 27 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 12-05-1891 in Zaandam. Wilhelmus is overleden op 20-06-1928 in Wolvega, 37 jaar oud. Hij is begraven in Wolvega.

Bij het overlijden van Wilhelmus waren er 4 kleine kinderen:
Gerardus Antonius, geboren in 1925 in Peperga en Elisabeth Catharina, geboren in 1927 in Wolvega, en nog twee.
Nadat Wilhelmus was overleden ging Aukje in Middelburg wonen.

 

4 Gaatse Gerardus van der Beek, geboren op 27-10-1897 in Nijkerk. Gaatse is overleden op 03-09-1976 in Westernijkerk, 78 jaar oud. Hij is begraven in Westernijkerk.

Gaatse woonde in Ferwerd. Hij is in verpleeghuis Bordena te Marrum overleden, hij was ongehuwd.

 

5 Auke Gerardus van der Beek, geboren op 22-10-1899 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.2.2.5.
6 Aede Gerardus van der Beek, geboren op 23-01-1902 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.2.2.6.

7 Theunis Gerardus van der Beek, geboren op 22-11-1904 in Westernijkerk. Theunis is overleden op 21-03-1989 in Westernijkerk, 84 jaar oud.

In 1951 woonde hij, samen met zijn huishoudster Jantje Grevenstuk, in Marrum, Lege Hearewei 1, hij was ongehuwd.

 

8 Arendje Gerardus van der Beek, geboren op 20-11-1907 in Westernijkerk. Volgt 1.1.1.2.2.8.
9 Hiltje Gerardus van der Beek, geboren op 01-02-1911 in Marrum. Volgt 1.1.1.2.2.9.
1.1.1.2.2.5 Auke Gerardus van der Beek is geboren op 22-10-1899 in Nijkerk, zoon van Gerardus Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.2) en Riemke Akkerman.
Auke is overleden op 10-02-1994 in Ferwerd, 94 jaar oud.
Auke trouwde, 24 jaar oud, op 15-11-1923 in Ferwerderadeel met Martha Klijnstra, 21 jaar oud. Martha is geboren op 09-03-1902 in Dantumawoude.
Martha is overleden op 08-06-1990 in Ferwerd, 88 jaar oud.

Auke was een achterneef van mijn vader Jan van der Beek.
Auke was expediteur te Ferwerd, de zaak werd later overgenomen door zoon Lucas.

Kinderen van Auke en Martha:

1 Gerbrig Aukes van der Beek, geboren op 27-03-1924 in Ferwerd. Gerbrig is overleden op 01-09-2008 in Canada, 84 jaar oud. Gerbrig trouwde met Jan Havenga.

2 Gerardus Aukes van der Beek, geboren op 21-06-1925 in Ferwerd. Gerardus is overleden op 22-09-2002 in Ferwerd, 77 jaar oud. Hij is begraven op 27-09-2002 in Ferwerd.
Gerardus trouwde, 29 jaar oud, op 19-10-1954 in Ferwerd met Pietje Miedema, 23 jaar oud. Pietje is geboren op 12-07-1931. Pietje is overleden op 25-07-2015 in Ferwerd, 84 jaar oud.

 

3 Siemen Aukes van der Beek, geboren op 31-05-1927 in Ferwerd. Siemen is overleden op 15-06-2014 in Leeuwarden, 87 jaar oud. Hij is begraven op 20-06-2014 in Ferwerd.
Siemen:

(1) trouwde met Geertje Jonker. Geertje is geboren in 1932. Geertje is overleden op 07-01-1994 in Leeuwarden, 62 jaar oud. Siemen en Geertje zijn gescheiden.
(2) trouwde met Janny Folkersma.

 

Siemen was manager bij de Frico, en heeft daar een nieuwe manier ontwikkeld om Edammers te paraffineren (zie hieronder, links).
En hij was een verdienstelijk schilder (zie hieronder, rechtsboven).
In 2000 was hij nog de winnaar van de jaarlijkse expositie van Friese amateurschilders “Waterpalet” te Grou.


 


 

4 Gaatse Aukes van der Beek, geb. op 02-08-1929 in Ferwerd. Gaatse is overleden op 17-08-1929, 15 dagen oud.
5 Riemke van der Beek, geboren op 05-11-1931 in Ferwerd. Riemke is gehuwd met Sije, ze wonen in Canada.
6 Anna (Annie) van der Beek
7 Janke Aukes van der Beek, geboren op 08-05-1937 in Ferwerd. Janke is overleden op 22-07-2021 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
Janke trouwde, 29 jaar oud, op 26-06-1964 met Rients de Boer, 33 jaar oud.
Rients is geboren op 02-07-1930. Rients is overleden op 17-10-1994 in Leeuwarden, 64 jaar oud.

 

8 Gaatse Aukes van der Beek
9 Lucas Aukes van der Beek
10 Auke Aukes van der Beek, geboren op 17-03-1945 in Ferwerd. Auke is overleden op 10-02-1946 in Ferwerd, 10 maanden oud.

Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Auke en Martha

1.1.1.2.2.6 Aede Gerardus van der Beek is geboren op 23-01-1902 in Nijkerk, zoon van Gerardus Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.2) en Riemke Akkerman. Aede is overleden op 30-01-1983 in Kollum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Westergeest.
Aede trouwde, 27 jaar oud, op 10-05-1929 met Sibbeltje Duinstra, 25 jaar oud. Sibbeltje is geboren op 06-04-1904 in Wierum. Sibbeltje is overleden op 26-01-1982 in Kollum, 77 jaar oud. Zij is begraven in Westergeest.

Aede was een achterneef van mijn vader Jan van der Beek.
Aede en Sibbeltje huurden een boerderij in Westergeest genaamd Beintemahûs, later woonden ze in Kollum. Je ziet hieronder, links, een foto van hen.
In augustus 1958 brandde de boerderij van Aede en Sibbeltje af door hooibroei. De boerderij was twee jaar daarvoor verkocht aan de gebroeders J. en D. van der Schaaf te Triemen voor f 42040,-
 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Aede en Sibbeltje

1.1.1.2.2.8 Arendje Gerardus van der Beek is geboren op 20-11-1907 in Westernijkerk, dochter van Gerardus Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.2) en Riemke Akkerman. Arendje is overleden op 05-05-1985 in Ferwerd, 77 jaar oud.
Arendje trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1933 in Ferwerd met Pieter Postma, 26 jaar oud. Pieter is geboren op 14-06-1906 in Ferwerd. Pieter is overleden op 15-12-1968 in Ferwerd, 62 jaar oud.
 
1.1.1.2.2.9 Hiltje Gerardus van der Beek is geboren op 01-02-1911 in Marrum, dochter van Gerardus Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.2) en Riemke Akkerman. Hiltje is overleden op 31-12-2010 in Ferwerd, 99 jaar oud.
Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op 05-06-1941 in Ferwerderadeel met Romke van der Wal, 28 jaar oud. Romke is geboren op 20-03-1913 in Ferwerd. Romke is overleden op 04-02-1982 in Ferwerd, 68 jaar oud.

Hiltje was een achternicht van mijn vader Jan van der Beek.

 

1.1.1.2.3 Akke Gaatses van der Beek is geboren op 23-01-1866 in Jislum, dochter van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Akke is overleden op 05-09-1932 in Genum, 66 jaar oud. Zij is begraven in Jislum.
Akke trouwde, 20 jaar oud, op 26-06-1886 in Ferwerderadeel met Hendrik de Vries, 20 jaar oud. Hendrik is geboren op 19-09-1865 in Kollumerzwaag. Hendrik is overleden op 08-11-1946 in Genum, 81 jaar oud. Hij is begraven in Jislum.

Akke Gaatses was een nicht van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Haar man Hendrik was arbeider, later wegwerker.
1.1.1.2.4 Eatsche Gaatses van der Beek is geboren op 01-03-1868 in Jislum, dochter van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Eatsche is overleden op 23-02-1937 in Wanswerd aan de Streek, 68 jaar oud. Zij is begraven op 26-02-1937 in Holwerd.
Eatsche trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1891 in Ferwerderadeel met Lieuwe Pieters Reitsma, 24 jaar oud. Lieuwe is geboren op 15-06-1866 in Janum. Lieuwe is overleden op 24-03-1930 in Holwerd, 63 jaar oud.

Kinderen van Eatsche en Lieuwe:

1 Janke Lieuwes Reitsma, geboren op 15-01-1893 in Hallum. Janke is overleden op 17-09-1962 in Birdaard, 69 jaar oud.
Janke trouwde, 24 jaar oud, op 26-04-1917 in Ferwerderadeel met Harmen Gerrits Wondaal, 24 jaar oud. Harmen is geboren op 22-04-1893 in Britsum. Harmen is overleden op 17-11-1972 in Hardegarijp, 79 jaar oud.

Janke was een achternicht van mijn vader Jan van der Beek.

Kinderen van Janke en Harmen:
1 Gerrit Wondaal, geboren op 30-08-1917 in Birdaard. Gerrit is overleden op 09-11-1990 in Giekerk, 73 jaar oud. Gerrit trouwde met Hendrikje Falkena.
2 Lieuwe Wondaal, geboren op 15-03-1920 in Birdaard. Lieuwe is overleden op 03-01-1993 in Franeker, 72 jaar oud. Lieuwe trouwde met Eelke Krol.
 
Gerrit Wondaal was autoverkoper bij de Renaultgarage in Leeuwarden. Hij speelde cornet bij brassband “It Heideblomke” te Harkema. Ik speelde daar ook en zat samen met Gerrit in het bestuur. Wij vergaderden wel bij Gerrit in Giekerk, maar ik heb nooit geweten dat hij familie van mij was toen hij nog leefde. Ik kreeg van Wim de Graaf uit Tietjerk een mp3-tje waarop Gerrit Wondaal in zijn jonge jaren op cornet is te horen in de kerk in Tietjerk, begeleid door Wim de Graaf op orgel. Dat kun je hier beluisteren.
 
Luut (Lieuwe) Wondaal was bakker in Wanswerd, en was dirigent van een aantal korpsen. Daardoor kende ik Luut. Zijn zoon Harm heeft een tijd in de brassband van Ferwerd gespeeld, toen ik daar ook speelde, en hij heeft bij Jissie in de klas gezeten toen zij onderwijzeres in Birdaard was.

 

2 Gaatse Lieuwes Reitsma, geboren op 21-03-1896 in Hallum. Gaatse is overleden op 11-09-1978 in Drachten, 82 jaar oud.
3 Pieter Lieuwes Reitsma, geboren op 19-10-1897 in Lichtaard. Pieter is overleden op 12-11-1972 in Ureterp, 75 jaar oud.
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1922 in West Dongeradeel met Jantje Talsma, 24 of 25 jaar oud. Jantje is geboren in 1897 in Raard.
4 Bauke Lieuwes Reitsma, geboren op 20-10-1900 in Lichtaard. Bauke is overleden op 08-02-1975 in Holwerd, 74 jaar oud.
5 Klaas Lieuwes Reitsma, geboren op 07-01-1908 in Lichtaard. Klaas is overleden op 11-04-1928 in Huizum, 20 jaar oud.
1.1.1.2.5 Grietje Gaatses van der Beek is geboren op 06-09-1869 in Jislum, dochter van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Grietje is overleden op 09-07-1926 in Wanswerd, 56 jaar oud. Zij is begraven in Birdaard.
Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1891 in Ferwerderadeel met Abraham Nicolai, 24 jaar oud. Abraham is geboren op 08-03-1867 in Birdaard. Abraham is overleden op 03-02-1935 in Niawier, 67 jaar oud. Hij is begraven in Birdaard.

Grietje was een nicht van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Abraham, de man van Grietje, was arbeider; Abraham en Grietje woonden in Birdaard.
1.1.1.2.6 Arrentje van der Beek is geboren op 18-01-1872 in Jislum, dochter van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Arrentje is overleden op 14-02-1903 in Jislum, 31 jaar oud.
Arrentje trouwde, 23 jaar oud, op 25-05-1895 in Ferwerderadeel met Pieter Stienstra, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 14-01-1871 in Wanswerd. Pieter is overleden op 15-01-1956 in Akkerwoude, 85 jaar oud.

Arrentje was een nicht van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Pieter, de man van Arrentje, was arbeider; Arrentje en Pieter woonden in Jislum op nr. 30, maar nadat Arrentje was overleden verhuisde Pieter met de kinderen naar Birdaard.
Na het overlijden van Arrentje trouwde Pieter op 07-05-1904 met Sepkje Geerts Duursma.
 
1.1.1.2.7 Aede Gaatses van der Beek is geboren op 06-10-1877 in Jislum, zoon van Gaatze Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.2) en Baukje Aedes Holwerda. Aede is overleden op 24-10-1933 in Jislum, 56 jaar oud. Hij is begraven op 28-10-1933 in Jislum.
Aede trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1906 in Ferwerderadeel met Antje Bijlsma, 27 jaar oud. Antje is geboren op 12-07-1878 in Marrum.

Aede was een neef van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Aede was veehouder; hij was jarenlang diaken van de kerk, voorzitter van de jongelingenvereniging van Wanswerd, en bestuurslid van de Chr. Schoolvereniging te Wanswerd/Jislum.
In 1907 was Aede koster, voorzanger, vlagopsteker en klokluider, en hij deed nog meer. Zie het stukje uit het boek “Dorpen bij het Wad en in de Vlieterpen” van Johannes van Dijk, waarin de kosten van de kerkvoogdij in 1907 en 1908 staan.
Daarin zie je ook dat hij land huurde van de kerk. En dat hij in 1908 een paardenstal op zijn erf liet bouwen, waarvoor hij fl. 300 van de kerk leende.
In 1910 werd er timmerwerk aan het huis van Aede en Antje verricht. Dat kostte de kerkvoogdij fl. 45,88
In 1918 loste Aede zijn schuld van fl. 300 af en werd er in hun woning “electrisch licht” aangelegd.
Vanaf 1919 ontving Aede fl. 80 per jaar voor het huisvesten van predikanten, die in Jislum een preekbeurt hadden. Dat was daarvoor fl. 50
In 1921 kreeg Aede voor het aanzetten van de kerkkachel, het schoonmaken en het opbergen ervan fl. 6 per jaar.
Aede huurde 13,5 pondemaat bouw- en grasland van de kerk voor fl. 650 per jaar, en betaalde aan huishuur fl. 55 per jaar.
In 1925 kregen Aede en Antje twee fauteuls van de kerk omdat Aede 25 jaar koster was geweest.

 

Kinderen van Aede en Antje:

1 Frouwkje Aedes van der Beek, geboren op 13-09-1907 in Jislum. Frouwkje is overleden op 26-12-1974 in Dokkum, 67 jaar oud. Zij is begraven op 30-12-1974 in Jislum.

Frouwkje was ongehuwd; ze woonde in Birdaard.
Frouwkje was een achternicht van mijn vader Jan van der Beek.

 

2 Gaatse Aedes van der Beek, geboren op 14-05-1910 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.7.2.
3 Kornelis Aedes van der Beek, geboren op 07-12-1911 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.7.3.
4 Gerardus Aedes van der Beek, geboren op 21-04-1913 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.7.4.
5 Baukje Aedes van der Beek, geboren op 28-09-1915 in Jislum. Volgt 1.1.1.2.7.5.
1.1.1.2.7.2 Gaatse Aedes van der Beek is geboren op 14-05-1910 in Jislum, zoon van Aede Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.7) en Antje Bijlsma. Gaatse is overleden op 23-09-1981 in Australië, 71 jaar oud.
Gaatse trouwde met Aaltje Steegstra, geboren in 1911. Aaltje is overleden op 20-05-1976 in Leeuwarden, 65 jaar oud.

Gaatze was een achterneef van mijn vader Jan van der Beek.
Gaatze en Aaltje emigreerden naar Australië. Toen ze nog in Friesland woonden was Gaatze motorschipper.

Kinderen van Gaatse en Aaltje:

1 Aafke, geboren in januari 1938 in Marrum, 2 Anna, en 3 Ali
1.1.1.2.7.3 Kornelis Aedes van der Beek is geboren op 07-12-1911 in Jislum, zoon van Aede Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.7) en Antje Bijlsma. Kornelis is overleden op 04-05-1987 in Bolsward, 75 jaar oud.
Kornelis trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1936 met Jetske Groenhof, 21 jaar oud. Jetske is geboren op 08-06-1914 in Idsegahuizen. Jetske is een dochter van Yke Groenhof en Akke Sinnema. Jetske is overleden op 28-03-2005 in Bolsward, 90 jaar oud.

Kornelis was een achterneef van mijn vader Jan van der Beek.
Kornelis en Jetske woonden eerst in Jislum, gingen in 1938 naar Workum, gingen weer rond 1947 terug naar Jislum, maar daarna naar Bolsward. Daar werd Kees molenaar.

 

Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Kornelis en Jetske

1.1.1.2.7.4 Gerardus Aedes van der Beek is geboren op 21-04-1913 in Jislum, zoon van Aede Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.7) en Antje Bijlsma. Gerardus is overleden op 04-01-1984 in Marrum, 70 jaar oud.
Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op 29-05-1941 in Ferwerderadeel met Aaltje Visbeek, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 06-12-1915 in Marrum. Aaltje is overleden op 27-04-2006 in Leeuwarden, 90 jaar oud.

Gerardus Aedes was een achterneef van mijn vader Jan van der Beek.
Gerardus en Aaltje woonden eerst in Jislum, later in Marrum.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Gerardus en Aaltje

1.1.1.2.7.5 Baukje Aedes van der Beek is geboren op 28-09-1915 in Jislum, dochter van Aede Gaatses van der Beek (zie 1.1.1.2.7) en Antje Bijlsma. Baukje is overleden op 12-05-1982 in Birdaard, 66 jaar oud.
Baukje trouwde, 21 jaar oud, in 05-1937 in Ferwerderadeel met Waatze Algra, 23 jaar oud. Waatze is geboren op 19-05-1913 in Wanswerd. Waatze is overleden op 10-06-2003 in Birdaard, 90 jaar oud.

Baukje was een achternicht van mijn vader Jan van der Beek.
Baukje en Waatze hadden geen kinderen. Ze woonden in Birdaard, eerst op Bourboomweg 3, vanaf 1992 op Wijtsmastraat 11

1.1.1.4 Arjen Gerardus van der Beek is geboren op 26-05-1840 in Jislum, zoon van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Arjen is overleden op 17-12-1891 in Rinsumageest, 51 jaar oud.
Arjen trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1868 in Dantumadeel met Tietje Jans Koolstra, 24 jaar oud. Tietje is geboren op 21-04-1844 in Rinsumageest, ze was de dochter van Jan Wybrens Koolstra en Froukje Meinderts Adema. Tietje is overleden op 06-08-1919 in Rinsumageest, 75 jaar oud.

Arjen Gerardus was een broer van mijn overgrootvader Romke.

Volgens bovenstaande gezinskaart woonden Arjen en Tietje op Vliet 82a.
Het Vliet zie je hieronder, ze woonden waarschijnlijk in het op 2 na laatste huis. Ze woonden naast Sybren Douma, die woonden op nr. 82 en dat was mijn betovergrootvader.


Nadat Arjen was overleden ging Tietje wonen aan Ens.

Kinderen van Arjen en Tietje:

1 Jan Arjens van der Beek, geboren op 04-06-1869 in Rinsumageest.
2 Akke Arjens van der Beek, geboren op 18-02-1871 in Rinsumageest. Akke is overleden op 21-09-1873, 2 jaar oud.
3 Gerardus Arjens van der Beek, geboren op 13-11-1873 in Rinsumageest.

Arjen Gerardus was een broer van mijn overgrootvader Romke.

Zijn zoon Jan Arjens was dus een neef van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Jan Arjens trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1894 met Elisabeth de Kok, 22 jaar oud. Elisabeth is geboren op 25-02-1872 in Akkerwoude, dochter van Daniël Franzes de Kok en Sytske Jans Vijverda.
Ze woonden eerst een paar jaar in Molenend, daarna gingen ze naar Jislum. Daar kregen ze drie kinderen.
In april 1900 zijn ze geëmigreerd naar Hospers in Iowa, VS. Daar kregen ze nog vier kinderen.

Gerardus was ook een neef van mijn grootvader Jan Romkes van der Beek.
Gerardus trouwde, 25 jaar oud, op 20-05-1899 met Trijntje Tuininga, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 02-05-1878 in Rinsumageest, dochter van Jacob Siedzes Tuinenga en Antje Philips Scheffer.
Gerardus en Trijntje woonden eerst in Rinsumageest, daar kregen ze 7 kinderen.

In 1921 zijn ze geëmigreerd naar de VS. Ze zijn eerst naar Hecla, South Dacota gegaan, een paar jaar later gingen ze naar Crookston en nog weer later naar Brooten, Minnesota.
Gerardus en Trijntje zijn twee keer terug in Nederland geweest, in 1926 en 1950.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Arjen en Tietje en hun nakomelingen

1.1.1.5 Romke Gerardus van der Beek is geboren op 26-09-1843 in Jislum, zoon van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Romke is overleden op 19-02-1900 in Oenkerk, 56 jaar oud.

Romke was mijn overgrootvader.
Romke was arbeider. Hij werd afgekeurd voor militaire dienst vanwege lichamelijke gebreken, hieronder zie je de gegevens van de keuring. Blijkbaar miste hij één of meer vingers, dat was gebrek nr. 76 bij de militie.
Hij was ook niet lang, hij was 1 el 530 strepen, en dat moet je lezen als 153 cm. Zijn grootvader Pieter was nog kleiner, want die was afgekeurd voor de militaire dienst vanwege gebrek aan lengte.
 


Romke is op 3 april 1872 veroordeeld vanwege mishandeling, samen met zijn broer Doeke. Dus het waren geen lieverdjes. Ze zijn toen tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld (zie een gedeelte uit het politiearchief hieronder).

De kinderen Gerardus en Tjipke van Romke en Jiskje stonden in 1889 terecht toen ze 11 en 10 jaar waren.
Ze hadden alleen maar wat takkenbossen uit het bos gehaald. Dat was in de winter, waarschijnlijk hadden hun ouders het hout nodig om de kachel te stoken.
Ze kregen er 2 dagen gevangenisstraf voor! Het rechtbankverslag zie je hieronder (G.R. v.d. B. is Gerardus Romkes van der Beek en T.R. v.d. B. is Tjipke Romkes van der Beek).

Romke is overleden aan tbc op 19-02-1900 in Oenkerk, 56 jaar oud.
Nadat hij was overleden moest alles, waarmee hij in huis in aanraking was geweest, worden verbrand (zie het rapport van het gemeentebestuur bij Jiskje hieronder).

 
Romke trouwde, 29 jaar oud, op 09-11-1872 in Tietjerksteradeel met Jiskje Jans Popma, 18 jaar oud. Jiskje is geboren op 24-01-1854 in Oenkerk, dochter van Jan Bruins Popma en Grietje Tjipkes Biesma. Jiskje is overleden op 11-09-1940 in Oenkerk, 86 jaar oud.

Romke en Jiskje konden niet schrijven toen ze trouwden. Want in hun trouwakte staat als laatste alinea:

en is hiervan deze acte opgemaakt die na gedane voorlezing door ons met de Comparanten en de getuigen is onderteekend met uitzondering van den bruidegom en de bruid, die verklaarden zulks niet te kunnen doen aangezien zij nimmer schrijven hebben geleerd

(zie hieronder), klik hier voor de volledige akte.
 

 
Romke leerde later wel schrijven. Bij de eerste vier kinderen stond op de geboorteakte steeds dat de vader niet kon schrijven, maar vanaf dat moment ging hij de geboorteaktes wel ondertekenen. Hieronder zie je bijv. de geboorteakte van mijn grootvader Jan, met daaronder de handtekening van zijn vader Romke.
 

 
Romke en Jiskje gingen op Flokhernepaad 4 in Molenend wonen toen ze getrouwd waren. Omstreeks 1880 verhuisden ze en gingen ze wonen op Dr. Kijlstraweg 50. Dat is naast het huis waar later zoon Tjipke ging wonen (Dr. Kijlstraweg 48) en twee huizen vanaf het huis waar later zoon Gaatze en kleinzoon Rom gingen wonen (Dr. Kijlstraweg 54).

Flokhernepaad 4, zoals het er in 2020 uitziet.

In het huis op Flokhernepaad 4 ging toen een zuster van Romke wonen: Trijntje van der Beek. Ze was getrouwd met Sierk Martens Piekstra en ze woonden daar tot 1883. Toen overleed Trijntje, ze was nog maar 31 jaar. Een half jaar later trouwde Sierk Martens Piekstra opnieuw en ging verhuizen. Toen gingen Romke en Jiskje terug naar Flokhernepaad 4. Ze woonden daar tot 1900 tot Romke kwam te overlijden.
Er heeft ook nog een broer van Romke bij hen ingewoond, dat kun je aan onderstaand stukje uit het bevolkingsregister zien. Dat was Gerhardus, hij woonde van 1874 tot 1877 bij hen in.
Tegenover hen woonde toen op Flokhernepaad 1 een zuster van Romke: Antje van der Beek; zij was getrouwd met Doeye van der Woude.
 

Romke is op 19 februari 1900 overleden aan tbc.
Nadat hij was overleden moest alles, waarmee hij in huis in aanraking was geweest, worden verbrand (zie de afbeelding hiernaast).
Er waren toen al 6 kinderen van hen overleden, Jan in 1879 (6 jaar), Gaatze in 1888 (1,5 jaar), Akke in 1893 (17 jaar), Antje in 1894 (1 jaar), Jantje (heel jong overleden) en nog een Akke in 1896 (14 dagen). Een paar weken later overleed nog hun dochter Grietje (14 jaar) en een jaar later hun zoon Gerardus (22 jaar).
Daarna bleef Jiskje nog met 4 kinderen achter.
 
Ze moest met brood venten om aan geld te komen, ze was “bôlekoerrinster“.
Verder overleed haar dochter Hinke in 1913 op 21-jarige leeftijd door een ongeluk: Hinke liep, twee en een halve maand nadat ze getrouwd was bij een huis langs toen er een muur omviel door de harde wind. Zij kwam onder de muur en overleed.
 
Jiskje woonde, nadat haar man was overleden, op veel verschillende plaatsen, vaak bij andere mensen in en vlak bij haar geboortehuis. Ze werd geboren op Dr. Kijlstraweg 67 in 1854.
In 1869 ging ze met haar vader naar het huis ernaast (dat is afgebroken en bestaat dus niet meer).
In 1872 trouwde ze en haar vader verhuisde vlak daarna weer, hij trouwde toen opnieuw en nu met Tjipkje Pieters van der Beek (hij was de vierde man van Tjipkje, en Tjipkje was een tante van Romke, de man van Jiskje), zie 1.1.4. Van 1918 tot 1928 woonde ze in een gedeelte van het huis op Dr. Kijlstraweg 75, daarna ging ze naar het huis er tegenover, Dr. Kijlstraweg 66. Ze had daar één kamer in het oude “skoallehûs”, tot 1930.
In 1930 kocht haar zoon Gaatze het huis aan de Dr. Kijlstraweg 54 (waar later Rom van der Beek ging wonen). Jiskje ging toen het zuidelijke gedeelte van dat huis bewonen, en tot haar dood in 1940 woonde ze daar.
 
Tijdens Floralia, een feest in Trynwâlden dat eens in de twee jaar werd gehouden, werd Jiskje als “bôlekoerrinster” uitgebeeld m.b.v. bloemen in Stania State, zie hieronder.
 
Meer over mijn overgrootouders Romke en Jiskje vind je onder Mijn verhaal/Mijn overgrootouders

Kinderen van Romke en Jiskje:

1 Jan Romkes van der Beek, geboren op 31-08-1873 in Oenkerk. Jan is overleden op 06-12-1879, 6 jaar oud.
2 Akke Romkes van der Beek, geboren op 09-01-1876 in Oenkerk. Akke is overleden op 05-07-1893, 17 jaar oud.

3 Gerardus Romkes van der Beek, geboren op 05-04-1878 in Oenkerk. Gerardus is overleden op 19-01-1901 in Leeuwarden, 22 jaar oud.

Gerardus was een broer van mijn grootvader Jan Romkes.
Gerardus was arbeider, hij was ongehuwd.
Hij werd veroordeeld vanwege stroperij, samen met zijn broer Tjipke, in april 1890. Hij was toen 12 jaar, en het vonnis was: twee dagen gevangenisstraf.

 

4 Tjipke Romkes van der Beek, geboren op 27-07-1879 in Oenkerk. Vervolg op nieuwe pagina.
5 Jantje Romkes van der Beek, geboren op 26-01-1882 in Oenkerk. Jantje is overleden op 06-10-1883, anderhalf jaar oud.
6 Jan Romkes van der Beek, geboren op 02-03-1884 in Molenend. Vervolg op nieuwe pagina.
7 Grietje van der Beek, geboren op 19-11-1885 in Oenkerk. Grietje is overleden op 02-03-1900, 14 jaar oud.
8 Gaatze van der Beek, geboren op 19-02-1888 in Oenkerk. Gaatze is overleden op 23-09-1888, anderhalf jaar oud.
9 Gaatze van der Beek, geboren op 22-06-1889 in Oenkerk. Vervolg op nieuwe pagina.
10 Antje van der Beek, geboren op 15-11-1892 in Oenkerk. Antje is overleden op 16-01-1894, 1 jaar oud.
11 Hinke van der Beek, geboren op 15-11-1892 in Oenkerk. Vervolg op nieuwe pagina.
12 Akke van der Beek, geboren op 27-01-1896 in Oenkerk. Akke is overleden op 10-02-1896, 14 dagen oud.

Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Romke Gerardus van der Beek en Jiskje Popma

1.1.1.6 Bauke Gerardus van der Beek is geboren op 02-06-1845 in Jislum, zoon van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Bauke is overleden op 04-08-1907 in Wijns, 62 jaar oud.
Bauke trouwde, 32 jaar oud, op 26-01-1878 in Tietjerksteradeel met Antje Feitsma, 29 jaar oud. Antje is geboren op 28-05-1848 in Bergum, ze was een dochter van Janke Petrus Feitsma, de vader wordt aangemerkt als “niet genoemd” in de geboorteakte. Antje is overleden op 19-04-1894 in Wijns, 45 jaar oud.

Bauke was een broer van mijn overgrootvader Romke.
Bauke was schoenmaker in Wijns, zijn vrouw hielp hem daarbij. Hij was gebrekkig, zijn ene been was korter dan het andere.
In de geboorteakten van alle kinderen staat: “Vader wegens ziekte verhinderd zelf aangifte te doen van de geboorte“.
 
Op de site http://www.wynzertsjerkje.nl/Schaafsma.html vertelt een zekere Symen Schaafsma uit Wijns over de familie, zie hier onder.
 
Bauke en Antje woonden vlak naast de kerk, in een woning van het armbestuur. Bauke had nauwelijks werk als schoenmaker, er is in 1899 door het armbestuur aan het gemeentebestuur gevraagd of het gezin van Bauke in het armenhuis opgenomen kon worden. Het begin van die brief zie je hier onder. Als je er op klikt krijg je de hele brief te zien.
 

Kinderen van Bauke en Antje:

1 Levenloos kind, geboren op 10-06-1878 in Giekerk.

2 Gerhardus Baukes van der Beek, geboren op 20-08-1879 in Wijns.
Gerhardus trouwde, 38 jaar oud, op 22-11-1917 in Het Bildt met Hyke Hoekstra, 31 jaar oud.
Hyke is geboren op 21-07-1886 in Vrouwenparochie; ze is een dochter van Symen Hoekstra en Hendrikje van der Plaats, weduwe van Klaas Boterhoek.

Gerardus en Hyke kregen een zoon Bauke, geboren op 28-05-1920 in Sint Jacobiparochie. Bauke is overleden op 20-10-1987 in Heerenveen, 67 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum.
Bauke trouwde, 23 jaar oud, op 27-05-1944 in Sint Annaparochie met Sijke Wassenaar. Bauke en Sijke zijn gescheiden.
Sijke is geboren op 10-06-1923 in Oudebildtdijk. Ze is overleden op 23-01-2012 in Menaldum, 88 jaar oud. Ze is gecremeerd in Goutum.
Bauke en Sijke kregen zeven kinderen: Gebby, Hieke, Gerharda, Gerard, Bertje, Jannie, Wim

 

3 Janke Baukes van der Beek, geboren op 16-10-1880 in Wijns. Janke is overleden op 16-02-1963 in Stiens, 82 jaar oud.
Janke trouwde, 23 jaar oud, op 06-08-1904 in Leeuwarderadeel met Hilbrand Brandsma, 25 jaar oud.
Hilbrand is geboren op 14-02-1879 in Stiens; hij was een zoon van Romke Hilbrands Brandsma en Ytske Botes Hiemstra. Hilbrand is overleden op 04-10-1966 in Stiens, 87 jaar oud.

Kinderen van Janke en Hilbrand: Romke en Bauke.
Romke is geboren op 28-05-1905 in Stiens, Bauke is geboren op 07-09-1907 in Stiens en overleden op 30-06-1964 in Stiens.
Romke en Bauke waren beide ongehuwd.

 

4 Sjoerd Baukes van der Beek, geboren op 08-04-1882 in Wijns. Sjoerd is overleden in 1883, 7 maanden oud.

5 Aukje Baukes van der Beek, geboren op 25-01-1884 in Wijns. Aukje is overleden op 12-04-1926 in Terband, 42 jaar oud.
Aukje trouwde, 28 jaar oud, op 18-05-1912 in Aengwirden met Jitze Veenstra, 35 jaar oud.
Jitze is geboren op 10-07-1876 in Gersloot; hij is overleden op 20-01-1969 in Terband, 92 jaar oud.

Aukje had, voordat ze met Jitze Veenstra trouwde, al een zoon Gerardus vd Beek, geb. 08-02-1911 in Rotterdam. Aukje was toen ongehuwd.


 
Aukje is huishoudster geweest bij Johannes Jans de Jong (hij was boer en zijn vrouw was overleden) in Oudkerk van 24-06-1911 (ze kwam toen uit Rotterdam) tot 19-04-1912, want toen vertrok ze naar Terband.

Aukje en Jitze hadden drie kinderen: 1 Gerrit, geb. april 1913 in Terband; 2 Jan, geb juli 1915 in Terband; 3 Aukje.
Dochter Aukje woonde, nadat haar moeder was overleden, bij haar tante. Ze was pleegdochter van Ale Bloembergen en Grietje Baukes vd Beek, de zuster van Aukje (zie de advertentie hiernaast).
 
Moeder Aukje is veroordeeld vanwege mishandeling in september 1921. Eis: 20 dagen zitten of 10 gulden betalen (zie hier onder).
 

Jitze was koopman te Terband; hij is voor de tweede keer gehuwd met Elisabeth Maria Duitscher, geb. 02-03-1897, overl. 29-04-1961.

 

6 Sjoerd Baukes van der Beek, geboren op 24-09-1885 in Wijns. Sjoerd is overleden op 11-03-1951 in Leeuwarden, 65 jaar oud.

Sjoerd was ongehuwd.
Hij is in 1907 in het armhuis van Bergum opgenomen (zie de gedeeltes uit de notulen hieronder en de brief van 1899; als je op de brief klikt verschijnt een grotere brief uit 1907 waarin verzocht wordt Sjoerd in het armenhuis op te nemen.)
Daar is hij niet steeds gebleven, want op een gegeven moment was hij schippersknecht in Groningen en in 1931 woonde hij in het tehuis voor dakloozen op Pioenstraat 1 te Leeuwarden, en toen zat hij bij de Praktische Hulp. In 1938 vertrok hij naar Amsterdam, hij ging varen. Maar later keerde hij weer terug, want hij overleed in 1951 in Leeuwarden.

 

7 Sjoerdtje Baukes van der Beek, geboren op 23-01-1887 in Wijns. Sjoerdtje is overleden op 25-01-1887, 2 dagen oud.

8 Grietje Baukes van der Beek, geboren op 10-03-1888 in Wijns. Grietje is overleden op 07-03-1945 in Hijum, 56 jaar oud.
Grietje trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1913 in Het Bildt met Ale Bloembergen, 41 jaar oud. Ale is geboren op 19-08-1871 in Menaldum; hij is een zoon van Pieter Pieters Bloembergen en Antje Ales Vellinga. Ale is overleden op 15-10-1950 in Stiens, 79 jaar oud. Hij is begraven in Hijum.

Kinderen van Grietje en Ale:
1 Antje Bloembergen, geboren in 03-1914 in Vrouwenparochie, tweeling.
2 Grietje Bloembergen, geboren in 03-1914 in Vrouwenparochie, tweeling.
3 Pieter Bloembergen, geboren in 02-1922 in Vrouwenparochie.
4 Bauke Bloembergen, geboren in 09-1932 in Finkum.
5 Aukje Veenstra, pleegdochter, dochter van de zuster van Grietje.
1.1.1.7 Grietje Gerardus van der Beek is geboren op 10-12-1847 in Jislum, dochter van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Grietje is overleden op 18-03-1893 in Oenkerk, 45 jaar oud.
Grietje trouwde, 19 jaar oud, op 19-10-1867 met Anne Hinnes de Vries, 20 jaar oud. Anne is geboren op 13-09-1847 in Oenkerk; hij was een zoon van Hinne Douwes de Vries en Aafke Martens Spinstra. Anne is overleden op 25-06-1902 in Oenkerk, 54 jaar oud.

Grietje was een zuster van mijn overgrootvader Romke.
Grietje is veroordeeld vanwege bedelarij op 9 nov. 1870, ze werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden (zie hieronder).
 

 
Vanaf 1869 wonen Grietje en Anne aan Dr. Kijlstraweg 67, ongeveer op de plaats waar nu het timmerbedrijf van Kingma zit maar het huis staat er niet meer.
Anne was arbeider en had een kroegje. Ze woonden in het kleine huisje met 12 kinderen, en nog een onecht kind erbij (Jurjen, geb. 19-11-1894) van dochter Aaltje (niet getrouwd).
Boven de deur van hun huis hing een bordje met het volgende opschrift:

Wat zou men op deez’ aard
nog meer kunnen wensen
dan zegen van den heer
en gunst van alle mensen

Kinderen van Grietje en Anne (allemaal geboren in Oenkerk:

1 Aafke Annes de Vries, geboren op 23-01-1868 in Oenkerk. Aafke is overleden op 27-04-1935 in Oenkerk, 67 jaar oud.
Aafke is gehuwd met Rinse Teitsma (of Reitsma?) (geb. 06-01-1870 te Lekkum) op 13-05-1893 te Leeuwarden. Rinse is overleden op 25-02-1942 te Oenkerk.
2 Aukje Annes de Vries, geboren op 08-01-1870.

3 Aaltje Annes de Vries, geboren op 16-02-1872. Aaltje is overleden op 21-10-1901 in Oenkerk, 29 jaar oud.

Aaltje was ongehuwd en kreeg een onecht kind Jurjen, geb. 19-11-1894 te Oenkerk.
Jurjen is gehuwd met Hinke van der Meulen op 20-11-1915

 

4 Trijntje Annes de Vries, geboren op 15-01-1874. Trijntje is overleden op 24-05-1874, 4 maanden oud.
5 Trijntje Annes de Vries, geboren op 28-02-1875. Trijntje is gehuwd met Jacob Jans Feenstra op 25-05-1901
6 Hinne Annes de Vries, geboren op 16-09-1877. Hinne is overleden op 19-03-1915 in ’s Hertogenbosch, 37 jaar oud.
Hinne is gehuwd met Sieuwke Terpstra, die overleden is op 19 maart 1915 te ’s Hertogenbosch.
7 Gaatske Annes de Vries, geboren op 21-09-1879.
8 Gerhardus Annes de Vries, geboren op 25-05-1882.
9 Frans de Vries, geboren op 04-01-1885.
Frans is op 19-05-1906 gehuwd met Tietje Minderts Spoelstra, oud 29 jaar, geboren te Hardegarijp.
10 Romkje de Vries, geboren op 21-05-1887.
11 Marten de Vries, geboren op 05-12-1889.
12 Antje de Vries, geboren op 10-04-1892. Antje is overleden op 12-02-1900, 7 jaar oud.
1.1.1.8 Doeke Gerardus van der Beek is geboren op 03-10-1849 in Jislum, zoon van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Doeke is overleden op 20-06-1935 in Birdaard, 85 jaar oud.
Doeke:

(1) trouwde, 31 jaar oud, op 21-05-1881 in Dantumadeel met Trijntje Minnes Wybenga, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 28-09-1899 in Leeuwarden. Trijntje is geboren op 20-01-1856 in Dantumawoude; ze was een dochter van Minne Minnes Wybenga en Grietje Heines Kempenaar.

(2) trouwde, 51 jaar oud, op 24-11-1900 in Ferwerderadeel met Berber Viersen, 45 jaar oud. Berber is geboren op 17-10-1855 in Veenwouden; ze was een dochter van Jacob Jans Viersen en Hinke Freerks Hoeksma. Berber is overleden op 23-02-1936 in Birdaard, 80 jaar oud.

Doeke was een broer van mijn overgrootvader Romke.
Doeke is gescheiden van Trijntje Wybenga in 1899. Hij ging toen eerst met zoon Minne bij zijn oudste broer Gaatze inwonen, zie onderstaand gedeelte uit het bevolkingsregister van Jislum.
 

In 1872 is Doeke, samen met zijn broer Romke, veroordeeld vanwege mishandeling. In 1875 nog eens, toen was de eis 1 maand gevangenisstraf. Zie de berichten hier onder.

Doeke woonde in Birdaard aan Eewal 23, aan Eewal 55 en tot zijn dood aan Eewal 47. Daarna woonde Berber, zijn tweede vrouw, daar nog tot haar dood.
 

Kinderen van Doeke en Trijntje:

1 Minne van der Beek, geboren op 08-11-1881 in Lichtaard.
Minne is overleden op 03-07-1902 in Rinsumageest, 20 jaar oud. Minne was ongehuwd.
2 Akke van der Beek, geboren op 26-01-1884 in Lichtaard. Akke is overleden op 08-07-1959 in Leeuwarden, 75 jaar oud. Zij is begraven op 11-07-1959 in Jelsum.
Akke trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1906 in Leeuwarden met Wybe Kooistra, 23 jaar oud. Wybe is geboren op 10-09-1882 in Leeuwarden. Wybe is overleden op 08-03-1929, 46 jaar oud.
1.1.1.9 Trijntje Gerardus van der Beek is geboren op 07-05-1851 in Jislum, dochter van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Trijntje is overleden op 10-03-1883 in Tietjerksteradeel, 31 jaar oud.
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 16-06-1877 in Tietjerksteradeel met Sierk Martens Piekstra, 24 jaar oud. Sierk is geboren op 03-06-1853 in Surhuisterveen; hij is een zoon van Marten Ottes Piekstra en Antje Sierks Bijma. Sierk is overleden op 27-07-1924 in Akkerwoude, 71 jaar oud.

Trijntje was een zuster van mijn overgrootvader Romke.
De oudste dochter van Trijntje, Antje, is bij het huwelijk erkend.
Trijntje en Sierk woonden eerst in Giekerk, later (tussen 1878 en 1880) kwamen ze wonen aan Flokhernepaad 4.
Trijntje werd slechts 31 jaar.
Een half jaar na het overlijden van Trijntje trouwde Sierk met Hielkje Pieters Jansma (geb. in 1851) van Oenkerk op 11-08-1883.

Kinderen van Trijntje en Sierk:

1 Antje Sierks Piekstra, geboren op 29-11-1873 in Reitsum.
Antje is overleden op 08-06-1897 in Leeuwarden, 23 jaar oud. Antje is gelegitimeerd bij het huwelijk van
haar ouders in 1877.
2 Marten Sierks Piekstra, geboren op 13-05-1878 in Giekerk.
Marten trouwde, 26 jaar oud, op 14-05-1904 in Tietjerksteradeel met Rigtje Verhaag, 18 of 19 jaar oud.
Rigtje is geboren in 1885 in Oudkerk.
3 Gerhardus Sierks Piekstra, geboren op 10-07-1880 in Oenkerk.
Gerhardus trouwde, 37 jaar oud, op 04-04-1918 met Rinske Heidanus, 20 of 21 jaar oud. Rinske is geboren in 1897 in Leeuwarden. Gerhardus en Rinske zijn gescheiden op 04-02-1926.
1.1.1.10 Antje Gerardus van der Beek is geboren op 10-07-1853 in Jislum, dochter van Gerardus Pieters van der Beek (zie 1.1.1) en Akke Gaatses Tulp. Antje is overleden op 09-04-1924 in Oenkerk, 70 jaar oud.
Antje trouwde, 23 jaar oud, op 30-09-1876 in Tietjerksteradeel met Doeye Jans van der Woude, 22 jaar oud. Doeye is geboren op 06-06-1854 in Giekerk; hij was een zoon van Jan Jans van der Woude en Sytske Thomas Bouwer. Doeye is overleden op 10-04-1924 in Oenkerk, 69 jaar oud.

Antje was een zuster van mijn overgrootvader Romke.
Antje en Doeye woonden begin 1900 aan Flokhernepaed 1.

Kinderen van Antje en Doeye:

1 Jan Doeyes van der Woude, geboren op 23-12-1877 in Giekerk. Jan is overleden op 09-02-1900 in Giekerk, 22 jaar oud.
2 Gerhardus Doeyes van der Woude, geboren op 03-09-1879 in Giekerk. Gerhardus is overleden op 14-03-1960 in Leeuwarden, 80 jaar oud. Hij is begraven in Hallum.
Gerhardus trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1903 in Leeuwarderadeel met Anna (Antje) Pot, 23 jaar oud. Anna is geboren op 12-03-1880 in Hallum. Anna is overleden op 21-11-1960 in Hallum, 80 jaar oud.
kinderen: Doeije (aug 1904, Hempens), Jan (jan 1911, Goutum), Taetske (maart 1924, Janum), Alle (juni 1909, Goutum).
3 Sytske Doeyes van der Woude, geboren op 01-07-1882 in Giekerk.
Sytske is gehuwd op 11-05-1907 met Wytze de Jong (28 jr) van Akkerwoude.
4 Akke Doeyes van der Woude, geboren op 01-12-1884 in Giekerk.
5 Trijntje Doeyes van der Woude, geboren op 04-01-1887 in Giekerk. Trijntje is overleden op 25-09-1928 in Hallum, 41 jaar oud.
Trijntje is gehuwd op 11-05-1907 met Paulus van der Veen (25 jr) van Veenwouden.
6 Doeke Doeyes van der Woude, geboren op 20-09-1891 in Giekerk. Doeke is overleden op 14-10-1951, 60 jaar oud.
Doeke is gehuwd op 22-10-1914 met Douwina Tiemersma (22 jr) van Rinsumageest.
7 Akke Doeyes van der Woude, geboren op 23-12-1893 in Giekerk. Akke is overleden op 20-09-1967 in Leeuwarden, 73 jaar oud.
Akke is gehuwd op 11-05-1912 met Dirk Stobbe (23 jr) van Tietjerk. Dirk is overleden op 31-07-1971 te Leeuwarden, hij was 82 jaar.
8 Grietje Doeyes van der Woude, geboren op 12-12-1897 in Giekerk.
Grietje is gehuwd op 19-04-1919 met Job Feenstra (25 jr) van Oenkerk.
9 Romke Doeyes van der Woude, geboren op 01-12-1899 in Giekerk. Romke is overleden op 09-03-1900, 3 maanden oud.
1.1.2 Antje Pieters van der Beek is geboren op 07-01-1813 in Ferwerd, dochter van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Zij is gedoopt op 31-01-1813 in Ferwerd. Antje is overleden op 17-04-1895 in Nijkerk, 82 jaar oud.
Antje trouwde, 21 jaar oud, op 21-05-1834 in Leeuwarderadeel met Dirk Wigles Boersma, 34 jaar oud. Dirk is geboren op 30-03-1800 in Marrum; hij is een zoon van Wigle Sybes Boersma en Trijntje Anes. Dirk is overleden op 29-07-1873 in Nijkerk, 73 jaar oud.

Kinderen van Antje en Dirk:

1 Pieter Dirks Boersma, geboren op 17-07-1836 in Oenkerk. Pieter is overleden op 26-01-1906 in Nijkerk, 69 jaar oud.
Pieter:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 18-05-1867 in Ferwerderadeel met Antje Johannes van der Woude, 28 jaar oud. Antje is geboren op 02-10-1838 in Hallum. Antje is overleden op 17-10-1874 in Nijkerk, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 22-05-1875 in Ferwerderadeel met Baukje Rinzes Wudma, 31 jaar oud. Baukje is geboren op 05-01-1844 in Marrum. Baukje is overleden op 27-12-1918 in Nijkerk, 74 jaar oud.
2 Trijntje Dirks Boersma, geboren op 16-04-1854 in Westernijkerk. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 22-03-1873 in Ferwerderadeel met Gerrit Jacobs Kollen (of Bakker), 59 jaar oud. Gerrit is geboren op 27-10-1813 in Drachten.
1.1.3 Akke Pieters van der Beek is geboren op 06-01-1815 in Ferwerd, dochter van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Zij is gedoopt op 29-01-1815 in Ferwerd. Akke is overleden op 02-06-1882 in Westernijkerk, 67 jaar oud.
Akke trouwde, 19 jaar oud, op 05-06-1834 in Ferwerderadeel met Wytze Meinderts van Dijk, 23 jaar oud. Wytze is geboren op 05-10-1810 in Westernijkerk.
Wytze is overleden op 23-03-1888 in Westernijkerk, 77 jaar oud.
1.1.4 Tjipkje Pieters van der Beek is geboren op 08-04-1817 in Birdaard, dochter van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Tjipkje is overleden op 28-06-1881 in Giekerk, 64 jaar oud.
Tjipkje:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1839 in Tietjerksteradeel met Jitze Jacobs Faber, 24 jaar oud. Jitze is geboren op 22-11-1814 in Oenkerk, zoon van Jacob Hendriks Faber en Foekje Jitzes Terpstra.
Jitze is overleden op 13-10-1857 in Oenkerk, 42 jaar oud.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op 10-12-1859 in Tietjerksteradeel met Jacob Jacobs Hempenius, 65 jaar oud. Jacob is geboren op 28-10-1794 in Engelum, hij was een zoon van Jacob Sikkes en Hendrikje Jacobs. Hij is gedoopt op 30-11-1794 in Engelum. Jacob is overleden op 17-04-1861 in
Oenkerk, 66 jaar oud.

Tjipkje was een zuster van mijn betovergrootvader Gerardus.
Jacob was arbeider, wonende te Oenkerk, weduwnaar van Jeltje Geerts Wiersma

 

(3) trouwde, 46 jaar oud, op 12-12-1863 in Tietjerksteradeel met Bauke Jacobs Groothof, 43 jaar oud. Bauke is geboren op 14-02-1820 in Tietjerk, hij was een zoon van Jacob Meints Groothof en Janke Baukes Stelwagen. Bauke is overleden op 27-04-1864 in Giekerk, 44 jaar oud.

Bauke was arbeider, wonend te Oenkerk.
Tjipkje had geen geluk met haar echtgenoten. Haar tweede man Jacob overleed 1,5 jaar nadat ze getrouwd waren en haar derde man Bauke overleed 4 maanden nadat ze getrouwd waren.

 

(4) trouwde, 55 jaar oud, op 18-01-1873 in Tietjerksteradeel met Jan Bruins Popma, 53 jaar oud.
Jan is geboren op 29-10-1819 in Oenkerk, zoon van Bruin Oebeles Popma en Jiskjen Freerks van Tuinen.
Jan is overleden op 26-03-1904 in Giekerk, 84 jaar oud.
Jan was, toen hij trouwde met Tjipkje, weduwnaar van Grietje Tjipkes Biesma.

Jan Bruins Popma was arbeider en de vader van Jiskje Popma, mijn overgrootmoeder.
Jiskje was getrouwd met Romke van der Beek, die tante moest zeggen tegen Tjipkje. Ze kon dus ook “oom” zeggen tegen haar vader.

Kinderen van Tjipkje en Jitze:

1 Jacob Jitzes Faber, geboren op 19-09-1840 in Oenkerk. Jacob is overleden op 14-01-1894 in Giekerk, 53 jaar oud.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 03-06-1865 in Tietjerksteradeel met Jantje van der Veen, 22 of 23 jaar oud. Jantje is geboren in 1842 in Oenkerk.
2 Pieter Jitzes Faber, geboren op 24-10-1842 in Giekerk. Pieter is overleden op 24-01-1896 in Leeuwarden, 53 jaar oud.
Pieter trouwde, 31 jaar oud, op 13-06-1874 in Tietjerksteradeel met Jitske Sales Pijpker, 22 jaar oud. Jitske is geboren op 13-04-1852 in De Wilp onder Marum, Groningen. Jitske is overleden op 31-05-1911 in Giekerk, 59 jaar oud.
3 Foekje Jitzes Faber, geboren op 22-07-1845 in Oenkerk. Foekje is overleden op 29-01-1923 in Jelsum, 77 jaar oud.
Foekje trouwde, 31 jaar oud, op 16-11-1876 met Jan Sijes van der Woude, 30 jaar oud. Jan is geboren op 27-08-1846 in Finkum. Jan is overleden op 01-11-1917 in Jelsum, 71 jaar oud.
4 Hendrik Jitzes Faber, geboren op 06-04-1848 in Giekerk. Hendrik is overleden op 19-05-1857, 9 jaar oud.
5 Grietje Jitzes Faber, geboren op 23-07-1850 in Giekerk. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op 29-02-1872 in Tietjerksteradeel met Jan van der Weit, 23 jaar oud. Jan is geboren op 28-08-1848 in Blija.
6 Piebe Jitzes Faber, geboren op 17-09-1852 in Giekerk. Piebe is overleden op 25-12-1897 in Leeuwarden, 45 jaar oud.
Piebe trouwde, 28 jaar oud, op 14-05-1881 in Tietjerksteradeel met Tietje Roels Dijkstra, 35 jaar oud. Tietje is geboren op 25-04-1846 in Oostermeer. Tietje is overleden op 07-06-1911 in Oenkerk, 65 jaar oud.

7 Bauke Jitzes Faber, geboren op 12-05-1856 in Giekerk. Bauke is overleden op 19-01-1941, 84 jaar oud.
Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 18-06-1881 in Tietjerksteradeel met Hinke Jans Popma, 20 jaar oud. Hinke is geboren op 25-03-1861 in Oenkerk, dochter van Jan Bruins Popma en Grietje Tjipkes Biesma.
Hinke is overleden op 30-10-1955 in Donkerbroek, 94 jaar oud.

Hinke Jans Popma was de zuster van Jiskje Popma, mijn overgrootmoeder.
Jiskje was getrouwd met Romke van der Beek, een neef van Bauke.
De vader van Jiskje en van Hinke trouwde in 1873 met Tjipkje, de moeder van Bauke. Hinke’s vader was toen dus ook haar schoonvader.
Op onderstaande kaart kun je zien dat Hinke en Bauke bij hetzelfde gezin hoorden, en Hinke was de dochter en Bauke was de stiefzoon.
 

 
Bauke Faber en Hinke Popma kregen tien kinderen: Pieter (1881), Grietje (1883), Jan (1886), Jitze (1888), Tjipkje (1890), Jiskje (1893), Jacob (1894), Foekje (1896), Antje (1899) en Pietje (1902).
Hun zevende kind, Jacob Baukes Faber, werd geboren op 28-09-1894 in Giekerk. Jacob is overleden op 08-05-1950, 55 jaar oud.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1919 in Tietjerksteradeel met Adriaantje Heins Kramer, 28 jaar oud. Adriaantje is geboren op 27-02-1891 in Stiens. Adriaantje is overleden op 23-01-1967 in Leeuwarden, 75 jaar oud.
Jacob en Adriaantje kregen vijf kinderen: Bauke, Hein, Pieter, Jan en Minke.
De vierde zoon Jan werd geboren op 27-07-1928 in Giekerk.
Jan Faber trouwde, 19 jaar oud, op 31-01-1948 in Tietjerksteradeel met Klaasje Ferwerda, 18 jaar oud. Klaasje is geboren op 19-05-1929 in Molenend. Klaasje is overleden op 08-05-2022 in Giekerk, 92 jaar oud.
Jan was een achterneef van mijn vader Jan. Jan en Klaasje woonden zeven jaar in Leeuwarden en vervolgens altijd in de Trynwâlden. Ze kregen zes kinderen, twaalf kleinkinderen en vijftien achterkleinkinderen.

Vanaf zijn dertiende werkte Jan Faber bij de boer. Op zijn zeventiende is hij omgeschoold tot metselaar. Na enkele jaren kon Jan Faber leraar worden op de ambachtsschool. Dat is hij eenentwintig jaar geweest, tot hij met de VUT ging.
Na hun trouwen zorgde Klaasje voor de kinderen, eerst drie dochters, geboren in 1948, 1951 en 1952. In 1957 werd het meidengezin verreikt met twee jongens, een eeneiige tweeling. In 1967 volgde er nog een nakomertje, opnieuw een jongen.
Jan had en heeft veel hobby’s. Hij bouwde hun eigen huis in Gytsjerk op Reade Hoas 7, maakte houten beelden, schreef een boek over Indië en een boek over de Trynwâlden. Op 14 december 2016 werd in de Bibliotheek in Gytsjerk het boek “Dode apen op Java” door Jan Faber gepresenteerd. Hij schrijft in het boek over zijn dienstplicht die hij vervulde tijdens de Politionele actie in Nederlands Indië. Een aangrijpend getuigenis.
Hij heeft een verzameling noordelijke zwerfstenen, sommige miljoenen jaren oud. Faber was voorzitter bij de fusie van de Sterrenwacht en het Streekmuseum. Voor al zijn activiteiten werd hij geridderd. Maar hij werd het meest bekend met het geologisch monument dat hij in 1999 realiseerde in Mûnein.
1.1.5 Pietje Pieters van der Beek is geboren op 12-03-1821 in Jislum, dochter van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Pietje is overleden op 05-03-1871 in Dantumawoude, 49 jaar oud.
Pietje trouwde, 25 jaar oud, op 07-05-1846 in Ferwerderadeel met Jacob Marcus de Vries, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 26-02-1822 in Holwerd. Jacob is overleden op 12-05-1873 in Warffum, 51 jaar oud.

Pietje was een zuster van mijn betovergrootvader Gerardus.
Jacob was turfschipper, wonende te Ureterp, later te Holwerd.
1.1.6 Bauke Pieters van der Beek is geboren op 14-09-1823 in Jislum, zoon van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Bauke is overleden op 01-04-1853 in Wanswerd, 29 jaar oud.
Bauke trouwde, 28 jaar oud, op 20-09-1851 in Ferwerderadeel met Antje Piebes Loonstra, 30 jaar oud. Antje is geboren op 08-08-1821 in Kollumerzwaag, ze was een dochter van Piebe Hendriks Loonstra en Doetje Everts Radema.

Kind van Bauke en Antje:

1 Pieter Baukes van der Beek, geboren op 05-11-1851 in Nijkerk. Pieter is overleden op 12-11-1861 in Marrum, 10 jaar oud.
1.1.7 Pieter Pieters van der Beek is geboren op 06-04-1826 in Jislum, zoon van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Pieter is overleden op 27-01-1904 in Smalbroek (Beilen), 77 jaar oud.
Pieter trouwde, 30 jaar oud, op 04-04-1857 in Ferwerderadeel met Tittje Teunis Regnerus, 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 09-10-1879 in Leeuwarden. Tittje is geboren op 21-02-1837 in Westernijkerk.

Pieter was een broer van mijn betovergrootvader Gerardus.
Pieter en Tittje zijn gescheiden in 1879 maar ze woonden waarschijnlijk al veel langer niet meer bij elkaar. Toen Tittje wilde scheiden wist ze niet waar Pieter verbleef. Er heeft toen een bericht in de Leeuwarder Courant gestaan waarin stond dat ze wilde scheiden. Dat krantenartikel zie je hiernaast.

Omstreeks 1870 woonde Tittje een poosje in Nijkerk bij haar vader in, met haar dochter Maaike, maar niet met haar man Pieter. Dat zie je aan het gedeelte uit het bevolkingsregister hieronder. Waarschijnlijk woonde ze daar om haar vader te verzorgen, want die overleed op 31-08-1870. Vlak daarvoor vertrok dochter Maaike naar Vrouwenparochie. Ging ze naar familie? Ze is daar later ook getrouwd en bleef daar wonen.

Later heeft Tittje ingewoond bij het gezin van haar tweede man, dat zie je in het tweede gedeelte uit het bevolkingsregister hieronder. Maar voor de geboorte van haar zoon in 1878 ging ze blijkbaar naar Jislum. In het tweede gedeelte van het bevolkingsregister staat als naam Theunis van der Beek. Maar in het derde gedeelte van het bevolkingsregister, als Tittje bij haar tweede man Frans Vellinga woont, staat als naam Teunis Regnerus en dan staat er bij: onechte zoon van T. Th. Regnerus. Blijkbaar is Teunis niet de zoon van Pieter, maar waarschijnlijk van Frans Vellinga. Want Tittje is op 30 okt 1880 getrouwd met Frans Jans Vellinga, geb. 6 mrt 1841, Birdaard.
En een half jaar nadat Tietje en Frans zijn getrouwd zijn ze samen met Theunis geëmigreerd naar Amerika en toen stond Theunis op de passagierslijst als Teunes Vellinga.
 Pieter ging vanaf 1890 wonen in Smalbroek, gemeente Beilen. Eerst in een woonwagen, en hij was toen stoelenmatter. Maar vanaf 1900 woonde hij in het armwerkhuis, zie de stukjes uit het bevolkingsregister van de gemeente Beilen hieronder.


Kinderen van Pieter en Tittje:

1 Maaike Pieters van der Beek, geboren op 09-02-1858 in Hallum. Maaike is overleden op 27-11-1891 in Vrouwenparochie, 33 jaar oud.
Maaike trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1879 in Het Bildt met Jetse Boersma, 19 jaar oud. Jetse is geboren op 25-07-1859 in Vrouwenparochie, hij is een zoon van Teunis Boersma en Rinske Braaksma. Jetse is overleden op 26-01-1920 in Leeuwarden, 60 jaar oud.

Maaike en Jetse kregen een dochter Rinske, geboren op 13-04-1885 in Vrouwenparochie.

 

2 Theunis Pieters van der Beek, geboren op 05-10-1878 in Jislum.

 

Toen Theunis werd geboren was zijn vader al vertrokken, zie het gedeelte uit de geboorteakte hierboven.
Een half jaar nadat Tietje Regnerus en Frans Vellinga zijn getrouwd (dat was op 30 okt 1880) zijn ze samen met Theunis geëmigreerd naar Amerika en toen stond Theunis op de passagierslijst als Thomas Vellinga.
Het schip waarmee men naar de VS is gevaren is de Pieter Caland in de periode 19 mei 1881 en 3 juni 1881 met aankomst in New York,zie onderstaande regels uit de passagierslijst.

 
Bij zijn geboorte werd Theunis wel als Theunis van der Beek ingeschreven, maar later we vinden hem terug als Teunis Regnerus en op de passagierslijst naar de VS stond hij vermeld als Teunes Vellenga. Waarschijnlijk is Frans Vellinga zijn biologische vader.
 

 
Bij de volkstelling van 1900 komen de namen van Frans en Theunis (vermeld als Tunes of Ounes) Vellenga ook voor. Zij wonen dan in Michigan.
Frans Vellinga wordt hier vermeld als weduwnaar, blijkbaar was Tietje toen al overleden. De regels uit de volkstelling zie je hierboven. Frans is dan boer en Theunis is boerenarbeider.Teunis Vellenga trouwt op 8 november 1905 met Mary de Haas te Olive Township, Ottawa County, Michigan.
Mary is geboren als Marijke de Haas op 22-03-1886 in Blija, ze was een dochter van Bruin Gerrits de Haas en Antje Piebes van Dijk.
Teunis is overleden op 22-04-1959, zijn overlijdensbericht vind je hiernaast.
Hij laat dan zijn vrouw, drie zonen (William, Simon en Russell) en 10 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen na.
1.1.9 Arrentje van der Beek is geboren op 02-05-1832 in Jislum, dochter van Pieter Gerardus van der Beek (zie 1.1) en Grietje Tjipkes Dijkstra. Arrentje is overleden op 13-12-1870 in Marrum, 38 jaar oud. Zij is begraven op 17-12-1870 in Hallum.
Arrentje trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1858 in Ferwerderadeel met Jitze Dirks Wiersma, 24 jaar oud. Jitze is geboren op 17-11-1833 in Hallum. Jitze is overleden op 04-07-1909, 75 jaar oud.

 
Naar boven